Furesø Kommune har en obligatorisk tømningsordning for husspildevandstanke, dvs. en ordning, hvor tømningen af samletanke, septiktanke, trixtanke og lignende forestås af forsyningsselskabet Novafos. Tømningsordningen er reguleret via to regulativer: 1) Regulativ for tømningsordning for samletanke og 2) Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke.

Har du en samle- eller bundfældningstank, skal du være tilmeldt kommunens tømningsordning

Er det registreret, at din ejendom har en samle- eller bundfældningstank, er du automatisk tilmeldt ordningen. Tilmelding til tømningsordningen sker ved henvendelse til Novafos.

Tankene skal tømmes - ellers virker de ikke

Det er en udbredt misforståelse, at bundfældningstanke ikke skal tømmes, og at de passer sig selv. Bundfældningstanken er indbygget i afløbssystemet for at tilbageholde de stoffer, som kan flyde eller synke til bunds. Tanken skal tømmes for at fungere effektivt, ellers fyldes den helt op med slam, og spildevandet vil løbe urenset gennem tanken.

Tømningsordningen gavner vandmiljøet

Der er flere gode grunde til at Furesø Kommune har indført en obligatorisk tømningsordning. Når alle tanke i kommunen er tilmeldt ordningen sikres det, at tankene tømmes regelmæssigt og til rette tid samt efterses for fejl og mangler.

På den måde begrænses forureningen af vandløb, søer og grundvand. Samtidig sikres det, at slammet bliver behandlet miljømæssigt og hygiejnisk korrekt på renseanlæggene.

Det er FKSSlamson A/S, der foretager tømningen af samle- og bundfældningstanke i Furesø Kommune. Har du behov for ekstra tømning eller andet, kan du kontakte FKSSlamson A/S på telefon: 6342 1017.