Hjælpeordningen inkluderer fristforlængelse samt tilbud om afdragsordning til borgere, som på grund af utilstrækkelig økonomi har vanskeligt ved at opfylde kommunens påbud.

For at komme med i hjælpeordningen skal du opfylde følgende betingelser:

  • Din årlige husstandsindkomst må ikke overstige 303.600 kr. (2017-priser) før skat. Har du hjemmeboende børn under 18 år, kan du forhøje dette beløb med 39.700 kr. pr. barn, dog max for fire børn.
  • Din husstands samlede formue må maksimalt være på 842.800 kr. (2017-priser). Er formuen større end dette beløb, vil en procentdel af formuen indgå i fastsættelsen af din årlige husstandsindkomst.
  • Du skal have modtaget et påbud – eller varsel herom – i medfør af enten miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, 2. pkt., eller § 30 stk. 1 (gælder dog ikke ved separatkloakering).
  • Din ejendom skal anvendes til privat beboelse på enten fuld- eller deltid. Ejendomme, som udelukkende anvendes til erhverv, er ikke omfattet af ordningen.

Sådan søger du om at komme med i hjælpeordningen

Hvis du opfylder ovennævnte betingelser, kan du søge om at komme med i hjælpeordningen ved at udfylde ansøgningsskemaet. Energistyrelsen har udarbejdet et vejledende notat, som kan bruges som en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Som dokumentation for husstandsindkomsten skal du til ansøgningen huske at vedlægge den nyeste årsopgørelse fra Skat på hver af de personer, der er tilmeldt Folkeregisteret på den ejendom, som påbuddet er stilet til.

Bor du ikke selv på den påbudsramte ejendom, er det husstandsindkomsten på din folkeregisteradresse, der skal fremgå af ansøgningen.

Del: