Som borger må du indstille dig på, at der er behov for at ændre adfærd og privilegier. Regnvand vil blive mere synligt, og når det regner kraftigt, kan der være udvalgte vejstrækninger og grønne områder, som bliver oversvømmet. Men hellere det end kældre og ukontrollerede oversvømmelser.

Du kan være med til at klimasikre ved at holde det regnvand, som falder på din grund eller jeres fællesareal inde på ejendommen. Det aflaster kloaksystemet når det virkelig regner, så vi undgår oversvømmelser.

Lokal afledning af regnvand kaldes i daglig tale LAR, og omhandler alle de løsninger man kan vælge, når man håndterer regnvandet på en anden måde end i kloakken.

 • Fordele ved at lede regnvandet udenom kloakken
  • Du kan få tilbagebetalt op til 21.000 kr., hvis du afskære alt regnvand fra kloakken og bor i fælleskloakeret område.
  • Mindre risiko for at urenset spildevand løber direkte ud i vandløb og søer ved store skybrud.
  • Der dannes mere grundvand lokalt.
  • Du kan skabe flere små vandhuller.
  • Du kan spare på drikkevandet og bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask.

   

 • Hvad kan du selv gøre?

  Det er meget individuelt, hvilken løsning der passer til din ejendom. Det kan også være en kombination af flere løsninger. Her er et bud på nogle af de forhold, du skal have afklaret.

   

  Kan jeg nedsive vandet på min ejendom?

  På DinGeo.dk kan du se, om din ejendom ligger i et vådt område, hvor der potentielt kan stå vand, når det regner kraftigt.

  Jordbunden kan lokalt variere meget, derfor er det en god ide at udføre en nedsivningstest, der hvor du ønsker at nedsive.

  Hvis din grund er forurenet, er det en dårlig ide at nedsive regnvand.

  Hvis din grund er uegnet til nedsivning, kan du finde alternative løsninger til nedsivning på dette link.

   

  Hvad står der i lokalplanen for mit område?

  På denne side kan du finde lokalplanen for dit område, hvor du kan se hvilke regler der gælder for byggeri, hegning, beplantning m.m.

   

  Hvordan ser kloaksystemet ud hos mig?

  Kloaktegninger over din egen grund kan du finde på www.weblager.dk. Kloakoplande kan du få overblik over hos enten www.arealinfo.dk eller her på kommunens hjemmeside, hvor du kan finde link til spildevandsplan.

  På oplandskortene kan du se, om du bor i et område med seperatkloakering, dvs. hvor spildevand og regnvand løber i hvert sit rørsystem, eller fælleskloak, hvor spildevand og regnvand løber i samme rørsystem. Det har betydning, hvis du ønsker at få penge tilbage, når du afskærer dit regnvand fra kloaksystemet.

 • Nedsivning til faskine
  En faskine er typisk et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med f.eks. større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

  Hvad er betingelserne?

  Kommunen giver normalt tilladelse til, at du etablerer et nedsivningsanlæg til regnvand fra taget, når

  • der kun bliver ledt tagvand og vand fra befæstede arealer til faskinen
  • der ikke opstår overfladeafstrømning eller gener I øvrigt
  • afstanden til nærmeste vandindvindingsanlæg (som henter vand op til drikkevand og andre brugsformål) er mindst 25 meter
  • afstanden til nærmeste sø, vandløb, grøft eller dræn er mindst 25 meter
  • der ikke er registreret jordforurening på ejendommen
  • nedsivningsanlægget ikke placeres nærmere skel end 2 meter
  • dimensionering og placering følger gældende regler.

  Hvad betyder det for miljøet?

  Regnvand fra tage og fra befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter anses normalt for at være meget lidt forurenende. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

  Hvad skal jeg gøre inden jeg går i gang?

  Når du vil etablere et nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse og undersøge om betingelserne for at nedsive er opfyldt. Du kan ansøge via Byg & Miljø.

  Hvad må jeg selv lave?

  Du må gerne selv lave faskinen og tilhørende ledninger, men evt. til- og frakoblinger til det eksisterende kloaksystem skal foretages af autoriseret kloakmester. Se vores vejledning - sådan laver du en faskine. Se også video om faskiner, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

 • Vand i kælderen

  Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

  Når det regner kraftigt, bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Ligger din kælder lavt i forhold til afløbssystemet, er du særlig udsat for at få spildevand i kælderen, når det regner meget kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus.

  Hvad gør jeg nu?

  Har du fået oversvømmelse i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om dine muligheder for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

  Furesø Spildevand vil gerne have besked om kælderoversvømmelsen. Vi tager det med i vores planlægning af forbedringer af ledningsnettet. Det kan måske gøre forholdene bedre i dit område.

  Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?

  Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

  Du kan normalt forhindre oversvømmelse i kælderen ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

  Er det mit problem?

  Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Furesø Spildevand transporterer spildevand fra terræn. Det er dit ansvar at sørge for at aflede spildevand fra din kælder. Du skal derfor sikre kælderen mod oversvømmelser.

  Hvad gør Furesø Spildevand?

  Furesø Spildevand har ansvaret for, at det offentlige afløbssystem er i orden. Det offentlige afløbssystem går normalt ind til skel.

  Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre en effektiv afledning inden for de økonomiske rammer, vi har. Vi arbejder konstant på at forbedre ledningsnettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og overløbsbassiner at forbedre afløbssystemet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

  Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?

  Er vandet i din kælder klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utætte tagnedløbsbrønde uden for huset. Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

   

 • Hvornår skal du søge tilladelse?

  Grønne tage

  Inden du går i gang, skal du kigge i lokalplanen for dit område, for at se om det er tilladt at have grønt tag. Hvis det ikke er tilladt, kan du søge om dispensation fra lokalplanen hos kommunen.

  Hvis du ændrer i tagkonstruktionen i forbindelse med etablering at et grønt tag, skal du søge om byggetilladelse hos kommunen.

  Faskine og regnbede

  Du skal søge om nedsivningstilladelse.
  Der er afstandskrav til hus og skel, som du kan læse om i "Vejledning – sådan laver du en faskine".

  Du kan ansøge via Byg & Miljø.

  Genbrug af regnvand

  Et regnvandsanlæg skal overholde en række tekniske specifikationer. Anlægget skal derfor installeres af en autoriseret VVS'er for at sikre, at anlægget virker efter hensigten. VVS-arbejdet skal anmeldes til kommunen.

  Ved genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask kan der søges om fritagelse for vandafledningsbidraget i 10 år for så vidt angår den genbrugte del af vandet. Du kan søge om fritagelse hos Novafos.

 • Ordforklaring

  Højvandslukke

  En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket. Den automatiske lukke skal tilses for at være helt sikker på, at den lukker helt til, hvis vandet står højt i den offentlige kloak.

  Pumpebrønd

  Anlæg til at pumpe afløbsvand væk. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd. Brønden kan evt. etableres i kælder.

Logo fra klimatilpasning.dk

Læs meget mere om klimatilpasning og LAR

Miljøstyrelsen har samlet en masse viden om klimatilpasning og hvilke løsninger du kan bruge på din grund. Læs f.eks. om hvordan du kan lave regnbede,…

Regnvandsbassin

Klimatilpasning i Furesø Kommune

Læs hvad der sker af klimatilpasning i kommunen