Som borger og virksomhed må du indstille dig på, at der er behov for at ændre adfærd. Regnvand vil blive mere synligt, og når det regner kraftigt, kan der være udvalgte vejstrækninger og grønne områder, som bliver oversvømmet. Men hellere det end oversvømmede kældre eller produktionsarealer.

Du bør overveje, om dit tagvand og andet regnvand kan holdes på egen grund eller på eventuelle tilhørende fællesarealer. Det vil aflaste kloaksystemet, når det virkelig regner, så vi undgår ukontrollerede oversvømmelser.

Lokal afledning af regnvand kaldes i daglig tale LAR og omhandler alle de løsninger, man kan vælge, når man håndterer regnvandet på en anden måde end i kloakken. Find inspiration til løsninger i inspirationskataloget og læs mere under Lokale løsninger for regnvand.

 • Fordele ved at holde regnvandet på egen grund
  • Mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
  • Mindre risiko for at urenset spildevand løber direkte ud i vandløb og søer ved store skybrud
  • Der dannes mere grundvand lokalt
  • Du kan skabe flere små vandhuller
  • Du kan spare på drikkevandet og bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask
  Mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

  For at fremme håndteringen af regnvand lokalt er Novafos og Furesø Kommune indstillet på, at lade ejendomme udtræde af kloakerede områder for hele eller dele af det tilledte regnvand.

  Din ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal sendes til Novafos sammen med bl.a. din tilladelse til faskine eller anden lokal regnvandsløsning, før der kan indgås en aftale om delvis udtræden af spildevandsforsyningen. Se nærmere om ansøgningsproceduren på Novafos’ hjemmeside.

  Bor du i et fælleskloakeret område, kan du forvente at få tilbagebetalt op til 40 % af tilslutningsbidraget ved hel eller delvis (50-100 %) udtræden for regnvand.

  Bor du i et separatkloakeret område, skal du ikke regne med at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Novafos vil dog altid foretage en individuel vurdering af ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 • Hvor meget regnvand må jeg lede direkte til hovedkloakken?

  Hver matrikel eller grund skal overholde en afløbskoefficient, som angiver hvor stor en del af din grund, der må aflede regnvand direkte til kloakken.

  Eksempel: Hvis afløbskoefficienten er 0,25 og din grunds størrelse er 800 m2, må du aflede regnvand fra et areal på 200 m2. Her kan du se, hvad afløbskoefficienten er for din grund.

  Afløbskoefficient for forskellig arealanvendelse
  Arealanvendelse Afløbskoefficient
  Rekreativt (parker, grønne områder, rekreative arealer) 0,10
  Villaer (åben, lav, bebyggelse, parceller) 0,25
  Rækkehuse (tæt, lav bebyggelse, dobbelthuse, klyngehuse) 0,35
  Etageboliger (etagebyggeri, blokke) 0,80
  Centerområder (bymidte, centerstrøg, torve) 0,70
  Erhverv (kontor, serviceerhverv, fremstilling, håndværk) Individuel for hver erhvervsejendom

  I fælles- og separatkloakerede oplande har grundejeren ret til at lede tag- og overfladevand til kloakken fra grundens eksisterende befæstede arealer.

  Der må således ikke foretages ændringer på de befæstede arealer, som giver anledning til overskridelser af afløbskoefficienten, uden at der etableres nedsivning eller forsinkelsesbassiner hos grundejeren.

 • Lokale løsninger for regnvand

  Det er meget individuelt, hvilken løsning der passer til din ejendom. Det kan også være en kombination af flere løsninger.

  Novafos har udarbejdet en folder med inspiration til løsninger for regnvand i haven. Denne folder kan sammen med kommunens inspirationskatalog forhåbentlig være en hjælp til, at du gør brug af lokale regnvandsløsninger, hvor du bor eller arbejder.

  Før du beslutter dig for, hvilken lokal regnvandsløsning du ønsker, er der bl.a. følgende forhold, du skal have afklaret.

  Kan jeg nedsive vandet på min ejendom?

  DinGeo.dk kan du se, om din ejendom ligger i et vådt område, hvor der potentielt kan stå vand, når det regner kraftigt.

  Jordbunden kan lokalt variere meget, derfor er det en god idé at udføre en nedsivningstest, der hvor du ønsker at nedsive.

  Hvis din grund er forurenet, er det en dårlig idé at nedsive regnvand, hvorfor vi ikke vil give en tilladelse til nedsivning i forurenet jord.

  Hvad står der i lokalplanen for mit område?

  I lokalplanen kan du se, hvilke regler der gælder for byggeri, hegning, beplantning m.m.

  Hvordan ser kloaksystemet ud hos mig?

  Kloaktegninger for din egen grund kan du ofte finde på weblager.dk. Få overblik over kloakoplande, og se om din ejendom er fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Se kloakoplande på Miljøportalen eller i Furesø Kommunes spildevandsplan.

  På oplandskortene kan du se, om du bor i et område med separatkloakering, dvs. hvor spildevand og regnvand løber i hvert sit rørsystem, eller fælleskloak, hvor spildevand og regnvand løber i samme rørsystem. Det har betydning, hvis du ønsker at få penge tilbage, når du afskærer dit regnvand fra kloaksystemet.

 • Nedsivning til faskine

  En faskine er et udgravet hul i jorden, der er fyldt op med f.eks. større sten eller kraftige plastikrammer. Her kan vandet fra et regnskyl samle sig, før det fordeler sig i jorden. Der må kun ledes regnvand - og ikke spildevand fra huset - til faskinen.

  Hvad er betingelserne?

  Kommunen giver normalt tilladelse til faskine, når

  • der kun bliver ledt tagvand og vand fra befæstede arealer til faskinen
  • der ikke opstår overfladeafstrømning eller gener i øvrigt
  • afstanden til nærmeste vandindvindingsanlæg (som henter vand op til drikkevand og andre brugsformål) er mindst 25 meter
  • afstanden til nærmeste sø, vandløb, grøft eller dræn er mindst 25 meter
  • nedsivningsanlægget ikke placeres nærmere end 2 meter fra skel
  • nedsivningsanlægget ikke placeres nærmere end 5 meter fra boligen
  Hvad betyder det for miljøet?

  Regnvand fra tage og fra befæstede arealer, der ikke benyttes til forurenende aktiviteter anses normalt for at være meget lidt forurenede. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

  Hvad skal jeg gøre inden jeg går i gang?

  Når du vil etablere et nedsivningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse og undersøge om betingelserne for at nedsive er opfyldt. Du kan ansøge via Byg & Miljø.

  Hvad må jeg selv lave?

  Du må gerne selv lave faskinen og tilhørende ledninger, men evt. til- og frakoblinger til det eksisterende kloaksystem skal foretages af autoriseret kloakmester. Se vores vejledning - sådan laver du en faskine. Se også video om faskiner, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

   

 • Vand i kælderen
  Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

  Når det regner kraftigt, bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet stiger op og ud af kloakken.

  Ligger din kælder lavt i forhold til afløbssystemet, er du særlig udsat for at få spildevand i kælderen, når det regner meget kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus.

  Hvad gør jeg nu?

  Har du fået oversvømmelse i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om dine muligheder for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade.

  Forsikringsselskabet kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

  Novafos vil gerne have besked om kælderoversvømmelsen. Vi tager det med i vores planlægning af forbedringer af ledningsnettet. Det kan måske gøre forholdene bedre i dit område.

  Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?

  Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet.

  Du kan normalt forhindre oversvømmelse i kælderen ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

  Er det mit problem?

  Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Novafos afleder spildevand fra stueplan. Det er dit ansvar at sørge for at aflede spildevand fra din kælder. Du skal derfor sikre kælderen mod oversvømmelser.

  Hvad gør Novafos?

  Novafos har ansvaret for, at det offentlige afløbssystem er i orden. Det offentlige afløbssystem går normalt ind til skel.

  Novafos gør, hvad de kan, for at sikre en effektiv afledning inden for de økonomiske rammer, de har. De arbejder konstant på at forbedre ledningsnettet, og de prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og overløbsbassiner at forbedre afløbssystemet, så det kan tage meget store vandmængder. Men de er ikke herre over naturen, så deres indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

  Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?

  Er vandet i din kælder klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utætte tagnedløbsbrønde uden for huset.

  Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

 • Hvornår skal du søge tilladelse?
  Grønne tage

  Inden du går i gang, skal du kigge i lokalplanen for dit område, for at se om det er tilladt at have grønt tag. Hvis det ikke er tilladt, kan du søge om dispensation fra lokalplanen hos kommunen.

  Hvis du ændrer i tagkonstruktionen med etablering af et grønt tag, skal du søge om byggetilladelse hos kommunen.

  Faskine og regnbede

  Du skal søge om nedsivningstilladelse.

  Der er afstandskrav til hus og skel, som du kan læse om i vejledningen om faskiner.

  Du kan ansøge via Byg & Miljø.

  Genbrug af regnvand

  Et regnvandsanlæg skal overholde en række tekniske specifikationer. Anlægget skal derfor installeres af en autoriseret VVS'er for at sikre, at anlægget virker efter hensigten.

  VVS-arbejdet skal anmeldes til kommunen.

  Desuden skal Furesø Vandforsyning a.m.b.a. kontaktes, uanset hvilken almen vandforsyning, der leverer drikkevandet, da de skal syne installationen for at sikre, at der ikke sker tilbageløb i vandforsyningens ledninger.

 • Ordforklaring
  Højvandslukke

  En anordning, der kan lukkes både manuelt og automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen bag højvandslukket. Det automatiske lukke skal tilses for at være helt sikker på, at den lukker helt til, hvis vandet står højt i den offentlige kloak.

  Pumpebrønd

  Anlæg til at pumpe afløbsvand væk. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller brønd. Brønden kan evt. etableres i kælder.

  Kloakoplande

  Et afgrænset område med sammenhængende afløbssystem.

  Fælleskloakeret

  Et område er fælleskloakeret, når der kun er én afløbsledning, der fungerer som både regn- og spildevandsledning.

  Separatkloakeret

  Et område er separatkloakeret, når spildevand og regnvand føres i forskellige ledninger. Regnvand kan enten håndteres i et fællesprivat regnvandssystem for flere ejendomme eller afledes til forsyningens regnvandsledning.

  Spildevandskloakeret

  Et område er spildevandskloakeret, når der kun er en afløbsledning for spildevand. Tag- og overfladevand håndteres ikke af forsyningsselskabet, men håndteres af den enkelte grundejer.

   

Kort over nedsivningsegnede områder

Her finder du et kort over kommunen med angivelse af den omtrentlige placering af det øverste grundvandsspejl i 2019, og hvor klimaændringer i fremtiden kan give anledning til stigende grundvandsspejl og dermed udfordringer i forhold til brug af lokale regnvandsløsninger. Kortet er vejledende, da lokale forhold kan have betydning for mulighederne for nedsivning. Vi opfordrer derfor til at udføre en nedsivningstest, der hvor du ønsker at nedsive. På det andet kort over kloakforholdene i kommunen, kan du se om din ejendom ligger i et separat- eller fælleskloakerede opland.

Vejledning til farvekoder

Grønt område

Ligger din grund inden for et grønt område, er mulighederne for nedsivning gode i dag (2019). Det øverste grundvandsspejl findes mere end 3 meter under terræn. Hvis området er skraveret, må du påregne et stigende grundvandsspejl i fremtiden, og du skal derfor overveje en lokal regnvandsløsning som ikke omfatter nedsivning.

Gult område

Ligger din grund inden for et gult område, er mulighederne for nedsivning mindre gode i dag (2019). Det øverste grundvandsspejl findes 2-3 meter under terræn. Hvis området er skraveret, må du påregne et stigende grundvandsspejl i fremtiden, og du skal derfor overveje en lokal regnvandsløsning som ikke omfatter nedsivning.

Gråt område

Ligger din grund inden for et gråt område, er mulighederne for nedsivning ikke gode i dag (2019). Det øverste grundvandsspejl findes 0-2 meter under terræn. Hvis området er skraveret, må du påregne et stigende grundvandsspejl i fremtiden, og du skal derfor overveje en lokal regnvandsløsning som ikke omfatter nedsivning.

Logo fra klimatilpasning.dk

Læs meget mere om klimatilpasning og LAR

Miljøstyrelsen har samlet en masse viden om klimatilpasning og hvilke løsninger du kan bruge på din grund. Læs f.eks. om hvordan du kan lave regnbede,…

Regnvandsbassin

Klimatilpasning i Furesø Kommune

Læs hvad der sker af klimatilpasning i kommunen