Hovedtemaerne for styringsdialogen er boligområdets fysiske rammer, beboersammensætning, herunder udlejning og boligsociale indsats, og administration.

Formålet med styringsdialogen er at etablere rammerne for udvikling, som kan være værdiskabende for begge parter.

Kommunen skal offentliggøre en redegørelse for de gennemførte dialogmøder.

Redegørelse for dialogmøder vil løbende blive lagt på Dialogportalen: http://www.almenstyringsdialog.dk  

Referater af fællesmøder
 • 10. december 2019

  Deltagere for Furesø Kommune:

  Ole Bondo Christensen – Borgmester, Steen Vinderslev – Kommunaldirektør, Claus Torp – By- og Kulturdirektør, Ellen Hvidt Thelle – Centerchef for By og Miljø og Markus Sørensen - Boligkoordinator

  Deltagere fra boligorganisationerne:

  Furesø Boligselskab: Thomas Jensen.

  Værløse almennyttigt Boligselskab (VAB): Niels Teinhart, Jette Aistrup og Mathilde Buch (DAB).

  Boligselskabet Farumsødal: Karin Beyer og Dorthe Jakobsen.

  Hareskov-Værløse Andelsboligforening (HVA): Lasse Andersen, Tonni Bjørn (Boligkontoret Danmark) og Katja Giebel (Boligkontoret Danmark).

  Lejerbo, Farum: Truels Truelsen (Lejerbo).

  Borgerbo Værløse: Valter Jensen, John Hedegaard og Christian Riedel.

  Boligforeningen AAB: Annet David (Afd. Fuglsangpark) og Mette Rønnow (AAB)

  Velkomst ved Borgmester

  Borgmester Ole Bondo Christensen bød velkommen til de fremmødte. I Furesø Kommune er næsten en tredjedel af den samlede boligmasse almene boliger. Danmark har fået en Boligminister som tager de almene boliger alvor og som er ambitiøs på boligområdet. Kommunerne har krav på at op til 25 pct. skal være almene boliger i nye boligprojekter. I fremtiden bliver vi flere ældre end tidligere. Derfor skal vi have flere seniorboliger, men vi skal også forsat bygge tidssvarende ungdomsboliger. Furesø Kommune er begyndt at arbejde på en boligpolitik, som vi ønsker en dialog om.

  I det nye år starter Furesø Kommune et 17.4 udvalg, som skal kigge på hvordan kommunen bedst løser boligsociale udfordringer. Vi vil meget gerne have at boligselskaberne er repræsenteret i udvalget. Udvalget skal bl.a. kigge på hvordan konkrete udfordringer løses og hvordan vi får balance i de boligområder, der har brug for det. Borgmesteren afsluttede med at takke boligselskaberne for året der var gået og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2020.

  Status på bosætningen af flygtninge i Furesø Kommune

  Flemming Sommers gennemgik status og tallene for bosætning af flygtninge i Furesø Kommune. Præsentationen er vedlagt som bilag.

  Borgmester Ole Bondo Christensen tilføjede til præsentationen, at der bygges boliger til flygtninge i Jonstrup og på Frederiksborgvænget. Den fællesrammeaftale fra 2016 har mere eller mindre været stillet i bero, da det viste sig at der ikke kom så mange flygtninge som udmeldt. Hertil tilføjede Borgmesteren, at hvis der på et tidspunkt, kommer flere flygtninge, må vi finde en ny måde at øre
  det på. Der er ikke længere krav om, at der skal være en permanent bolig til flygtninge.

  VAB udtrykt ønske for, at boligselskabet forsat gerne vil tage et socialt ansvar i spørgsmålet om flygtninge. Hertil udtrykte VAB bekymring for, at flygtninge bliver placeret i de billige boliger og at meningen med aftalen var at den skulle gå udenom anvisningsretten. Det skyldes kun at flygtningestrømmen ikke blev så stor, som først forventet. Der er dog ikke en tilsøgning af flygtninge, så det er ikke aktuelt p.t., men kan være relevant en anden gang.

  Afslutningsvis opfordrede Borgmesteren til, at boligselskaberne kunne huse de flygtninge kommunen har boende ved Søndersø. Det drejer sig om 28 familier. Kommune arbejder løbende med at bosætte dem, efterhånden som de får arbejde.

  Oplæg fra Boligkontoret Danmark

  Boligselskaberne har i løbet af 2019 givet udtryk overfor hinanden om, at man ønsker at blive bedre til at videns dele på tværs af boligorganisationerne. På den baggrund havde Boligkontoret Danmark tilbudt at holde inspirationsoplæg om udsatte beboere og hvordan de kommer i kontakt med beboerne.

  Katja Giebel fra Boligkontoret Danmark holdte oplægget og berettede at Boligkontoret Danmark ca. har 600 opsigelser og 30 opsigelser om året, hvor af mange af dem reddes grundet deres indsats. En udsættelse koster omkring 40-50.000
  kr. i gennemsnit.

  Oplægget gav anledning til debat blandt boligselskaberne. VAB vil gerne have at emnet forsat drøftes, så det kan give indblik i, om der er brug for et fællessamarbejde mellem boligselskaberne og Furesø Kommune.

  Boligselskaberne tilkendegav, at de føler sig trygge ved samarbejdet ved kommunen og glade for at de har en indgang til kommunen gennem Don Krusager og Markus Sørensen. Hertil tilføjede Furesø Kommune, at det er vigtigt, at boligselskaberne løbende beretter til kommunen, når de opdager noget, så samspillet kan fortsætte.

  Kommunaldirektør Steen Vinderslev stillede som spørgsmål til debatten, om hvad boligselskaberne tror nedrivningen af boliger i andre kommune får af betydning. VAB udtrykte bekymring og synes ikke at erfaringerne taler for nedrivning. Ofte flytter det bare problemet til et nyt sted. Det er VAB’s forventning, at de vil blive kontaktet af andre kommuner i forbindelse med det store genhusningsarbejde. Boligkontoret Danmark tilføjede, at det må skabe et pres, når så mange boliger i Storkøbenhavn skal nedrives.