Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne har åbent kl. 10-18 hver dag.

Små batterier - brug låget på affaldsbeholderen

Vi henter dine batterier sammen med dit mad- og restaffald. Du skal bare lægge batterierne i en klar plastpose med knude på og placere dem på låget af din affaldsbeholder til mad/rest eller dit stativ. Ordningen gælder for dig, som bor i villa og dig, som bor i rækkehus og har egen affaldsbeholder. Hvis du bor i etagebolig, skal du spørge din vicevært.

Alle typer af små batterier er med i ordningen - også batterier til mobiltelefoner, fra eltandbørster, legetøj, værktøj samt fødselsdagskort og slips med musik og lys.

Hvad skal du gøre med dit affald
 • Olie- og kemikalierester

  Olie- og kemikalierester skal afleveres på genbrugsstationen.

  Affaldet skal afleveres i egnet og tæt emballage - helst den originale emballage – eller med tydelig mærkning, hvis affaldet afleveres i en anden beholder.

 • Elektronikaffald

  Elektronik kan indeholde mange miljøskadelige stoffer, og du må derfor ikke smide dit elektronikaffald i skraldespanden. Aflever det i stedet på genbrugsstationen. Større ting kan afleveres til kommunens storskraldsordning. Alle kasserede produkter, der er forsynet med ledning eller indeholder batterier, skal bortskaffes som elektronikaffald.

  Vær opmærksom på, at kasserede lysstofrør og sparepærer også er elektronikaffald. Som en hjælp er produkter, der er solgt efter 13. august 2005, mærket med en overkrydset skraldespand.

 • Asbestaffald

  Asbestaffald skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. Mindre mængder ikke-støvende asbestaffald (f.eks. hele tagplader) kan afleveres på kommunens genbrugsstationer, mens større mængder skal afleveres på et modtageanlæg for asbest. Center for By og Miljø kan anvise affaldet til et bestemt modtageanlæg, som du har pligt til at benytte.

  Hvis du som borger har et firma til at bortskaffe asbestaffald fra din ejendom, skal affaldet anmeldes til kommunen i henhold til reglerne i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Det kan du læse mere om under Erhvervsaffald.

  Hvilke eternitplader indeholder asbest?

  Asbesttage findes overvejende i 2 typer: De velkendte bølge-eternitplader og de mindre anvendte skifer-eternit.
  Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra,

  • at eternittage produceret før 1984 indeholder asbest
  • at eternittage produceret i perioden 1984-1988 kan indehold asbest
  • at eternittage produceret efter 1988 er asbestfrie.

  Man kan få sikkerhed ved at se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer på 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.

  Renovering af eternittag

  Hvis arbejdet medfører støv eller støj, skal det anmeldes til kommunen som miljømyndighed, senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal redegøre for arbejdsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften- og nattetimer. Derudover skal det fremgå hvilke foranstaltninger, som foretages til forebyggelse af forurening og/eller gener for omgivelserne. Kommunen har herefter mulighed for at fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten.

  Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer som f.eks. byggetilladelse.

  Anmeldelse

  Som udgangspunkt anvises asbestaffald til AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre. Affaldet skal overholde AV Miljøs modtageregler. Hvis affaldet forbehandles inden deponering, skal det ske på et anlæg, der ligger i Vestforbrændings opland.

  Anmeldelse sker via bygningsaffald.dk.

   

 • Hvem tager sig af farligt affald?

  Du har selv ansvar for, at farligt affald ikke havner de forkerte steder. Kommunen vejleder om håndteringen af affaldet, og hvordan du kan skaffe dig af med det.

  Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer, bestille beholdere mv.

  Læs mere om håndtering af affald.

 • Olie– og kemikalieaffald

  Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer.

  Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

  Du kan læse om håndteringen af olietanke i artiklen 'Olietanke'.

 • Elektronik og elektriske produkter

  Elektronikaffald indeholder både værdifulde ressourcer, fx guld, sølv og kobber og miljøskadelige stoffer, fx kviksølv, bly og brommerede flammehæmmere. Du skal derfor aflevere elektronikaffald til kommunes indsamlingsordning i stedet for at smide det i skraldespanden.

  Kommunen sørger for, at affaldet bliver sendt videre til miljøbehandling. Her tages de skadelige stoffer ud og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. Hvis du derimod smider elektronikaffald i skraldespanden, går de værdifulde ressourcer tabt, og der er risiko for, at de skadelige stoffer spredes til miljøet.

  Hvis du vil vide mere om elektronikaffald, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen.

 • Batterier

  Batterier kan indeholde giftige stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium, der forurener miljøet. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes.

  Du må derfor ikke smide batterier ud med almindeligt affald. I stedet skal du aflevere dine brugte batterier.

  Du kan få mere at vide om indsamlingsordninger og genbrugspladser hos kommunen.

 • Pærer

  Sparepærer - også kaldet A-pærer - indeholder kviksølv og skal afleveres til kommunens indsamlingsordning. Op til 98 procent af materialerne, fx kviksølv, lyspulver, glas og metaldele, kan genanvendes - blandt andet i forbindelse med produktion af nye pærer.

  Lysstofrør indeholder også farlige stoffer, som kan genanvendes, så dem skal du aflevere til kommunens indsamlingsordning.

  Glødepærer og halogenpærer kan du komme i dagrenovationen, hvis du pakker dem ind, så de ikke går itu og nogen risikerer at skære sig.

 • Hvis sparepæren går itu
  Åbn vinduet

  En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde. Åbn vinduet, og lad det stå åbent mens du gør rent.

  Skrab op med karton og tør efter med våd køkkenrulle

  Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op. Lad være med at bruge kost – det spreder kviksølvet i rummet. Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Klisterbånd kan bruges til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

  Læg resterne i en lufttæt beholder og aflever på genbrugsstationen

  Pak resterne mv. forsvarligt ind og læg det i en lufttæt beholder, fx et syltetøjsglas eller en frysepose. Aflever det på genbrugsstationen eller til anden kommunal indsamling, hvor der kan afleveres sparepærer.

  Luft ekstra ud bagefter

  Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen. For en sikkerheds skyld er det også en god idé at lufte ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der kan være små rester tilbage.

  Forebyg gentagelser om muligt

  Brug ikke sparepærer, hvor der er risiko for, at de går i stykker.

  Du kan læse mere om håndtering af smadrede sparepærer i pjecen 'Hvis sparepæren går i stykker' og på Energistyrelsens hjemmeside. Filmen 'Sådan rydder du op, når en sparepære går i stykker' fortæller også fremgangsmåden. Du kan få mere at vide om indsamlingsordninger og genbrugspladser i dit område hos kommunen.

 • Bilbatterier

  Bilbatterier indeholder meget bly, der forurener miljøet.

  Du kan gratis aflevere brugte bilbatterier på bilværksteder, tankstationer, hos bilforhandlere og i forretninger, der handler med biludstyr. Du kan også aflevere dem på kommunens modtageplads for farligt affald.

  Du kan få mere at vide om aflevering af bilbatterier på ReturBats hjemmeside, hvor du også kan se en liste over registrerede indsamlere. Du kan desuden få mere at vide hos kommunen.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over kommunens indsamling af farligt affald, kan du henvende dig til kommunen.

  Du skal bruge kommunens digitale selvbetjening til fx at meddele uafhentet affald. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Kommunens afgørelser kan ikke påklages til anden myndighed.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om farligt affald i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for indsamling og håndtering af farligt affald er reguleret i 'Bekendtgørelse om affald'.

Reglerne for håndtering af elektronisk affald er reguleret i 'Elektronikaffaldsbekendtgørelsen'.

Reglerne for håndtering af kemikalier er reguleret i 'Kemikalieloven'.

Skrevet af Miljøstyrelsen

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk 

Del: