Husholdningsaffald skal sorteres i alle husstande. Madaffald, papir-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas- og metalaffald samt papaffald skal sorteres for at blive genanvendt. Restaffald bliver brændt med udnyttelse af energien.

Kommunen leverer det nødvendige materiel. Beholdere til bl.a. papaffald ved enfamilieboliger ventes leveret i foråret 2023.

Kommunens renovatør indsamler affald fra boliger i Furesø Kommune.

Sådan genanvender vi dit affald

Du kan blive klogere på, hvordan dit affald genanvendes på Vestforbrændings hjemmeside.

Hvad sker der med affaldet?
 • Papir

  Papir bliver afleveret til presning på et anlæg i Brøndby. Efter presning afsættes materialerne til en række papirfabrikker i Europa.

  Vestforbrænding stiller krav om, at papir skal genanvendes til nye papirprodukter, og i 2018 blev ca. 90 % af det indleverede papir genanvendt. De sidste 10 % er dels andet affald til genanvendelse og dels urenheder, der bliver sendt til forbrænding.

  Når vi genanvender papir, undgår vi at bruge træ, energi, vand og kemikalier til at lave nyt papir. Papirfibre kan genanvendes mellem syv og ti gange, før det ikke kan bruges mere. Ugeblade kan fx blive til aviser, aviser til papkasser og papkasser til toiletpapir og æggebakker.

 • Metal

  Metal bliver sorteret på et anlæg i Roskilde. Her bliver metallet kørt gennem et anlæg, der findeler og sorterer det i metaller og affald.

  Metaller som fx kobber, aluminium og rustfrit stål bliver sendt til smelteanlæg i Sverige, hvor de rene metaller er varer, der sælges på verdensmarkedet. Vestforbrænding får hvert år udført test af håndteringen af metal. Resultater fra 2014-2019 viser, at over 80 % af det indleverede metal genanvendes på smelteværker i blandt andet Sverige. De sidste 20 % er urenheder som plastik, træ mv. som bliver sendt til forbrænding eller deponeret på Sjælland.

  Affald fra anlægget i Roskilde bliver sorteret en ekstra gang på et anlæg i Grenå, hvor det sidste metal hives ud af fraktionen. Det resterende affald bliver forbrændt eller deponeret i Jylland.

  Når vi genanvender metal, sparer vi store mængder energi og affaldsmængder i sammenligning med at udvinde og producere nye metaller. Der skabes fx 500 kilo affald i form af sten og jord hver gang vi udvinder et kilo kobber. Yderligere bruges der 20 gange så meget energi på at lave en sodavandsdåse af nyt metal, som ved at lave dåsen af genbrugsdåser.

 • Plast

  Plast bliver kørt til Vestforbrændings modtageanlæg i Frederikssund. Her bliver det presset til baller, der bliver sendt til et behandlingsanlæg i Tyskland.

  Vestforbrænding har stillet krav om, at minimum 75 % udsorteres til genanvendelse. Det betyder, at de sidste ca. 25 % er affald, der bliver kørt til et nærliggende forbrændingsanlæg. Af de 75 % til genanvendelse er der yderligere stillet krav om, at minimum 30 % skal sorteres i rene plasttyper som fx HDPE, PET, PP og PS. En væsentlig del af den tilbageværende mængde består af mixed plast, som også genanvendes, men er af dårligere kvalitet.

  Da plast fra husholdninger indeholder mange typer af plast, er der behov for sortering, både i forhold til frasortering af urenheder (ikke plast) og sortering af enkelt-polymerer (rene plasttyper) m.v. Mulighederne for anvendelse af den sorterede plast er i høj grad afhængig af renheden efter sortering.

  Når vi sorterer plast medvirker vi til at begrænse brugen af fossile brændstoffer og energiforbruget i produktionen. Der anvendes to liter olie til produktion af et kilo ny plast, mens der kun skal bruges én liter olie til produktion af et kilo genanvendt plast.

 • Glas

  Indsamlet glas bliver kørt til et sorteringsanlæg i Næstved, hvor det bliver sorteret i farvet og klart glas. Urenheder bliver frasorteret. De rene skår bliver primært på et andet anlæg i Næstved samt kørt til en række anlæg i Vesteuropa og smeltet om til nye glasemballager.

  Ca. 95 % af det indsamlede glas genanvendes. Låg lavet af metal sendes til genanvendelse sammen med andet metal.

  Når vi genanvender glas, sparer vi på en række råstoffer og nye materialer. Samtidig bliver energiforbruget reduceret med en tredjedel, når nye glasemballager laves af genanvendt glas frem for at bruge nye materialer.

 • Madaffald

  Madaffald bliver leveret til et modtageanlæg i Glostrup. De ”pulper affaldet”, hvilket vil sige, at der bliver tilsat vand og derefter blendes til en ensartet masse, mens plast og andet affald bliver fjernet. Det fjernede plast og andet affald udgør ca. 10 % af den samlede mængde madaffald, og det bliver brændt på Vestforbrænding.

  Pulpen bliver afsat til et biogasanlæg på Sjælland. Her behandles pulpen sammen med gylle fra landbruget. På anlægget produceres biogas, der bliver afsat til et lokalt kraftvarmeværk. Den afgassede biomasse anvendes som gødning på nærliggende marker.

  En væsentlig fordel ved at aflevere madaffald til bioforgasning er, at processen bidrager med gødning til landbrugsjorde, så de slipper for at bruge gødning, som er meget ressourcekrævende at producere.

 • Hvordan måles genanvendelse?

  Genanvendelse måles som den mængde papir, metal, plast, glas eller madaffald, der bliver afleveret på et modtageanlæg for genanvendeligt affald. Når der fx er madrester på den plast, der bliver indsamlet fra husholdninger, så tæller vi i dag madresterne med, selvom det ikke er plast, da det er i dag den officielle måde at måle genanvendelse på.

  I løbet af et års tid er der ny EU-lovgivning på vej, hvor man lægger op til at måle på den egentlige genanvendelse, altså fx hvor meget plast der rent faktisk bliver genanvendt efter urenheder er taget ud.

 • Hvad gør Vestforbrænding indtil ny lovgivning foreligger?

  Vestforbrænding har valgt at stille høje krav til afsætningen af genanvendeligt affald, for derved at påvirke markedet til at udvikle nye løsninger i et tæt samarbejde med affaldsbranchen bredt.

  Vestforbrænding arbejder samtidig på at lave nye udbud for afsætning af den indsamlede plast, hvor der stilles skærpede krav til udsortering, og hvor det skal være muligt i højere grad at følge genanvendelsen hele vejen, og meget gerne til nye produkter af fx plast, metal m.v.

 • Indsamling af affald

  Affaldscontainerne tømmes af biler der i jeres tilfælde henter enten glas, metal, plast, papir, mad eller restaffald. På den måde er du sikker på at affaldet holdes adskilt samt at det bliver genanvendt. 

Madaffald, Vestforbrænding

Sorteringsguide for husholdningsaffald

Se, hvordan du sorterer plast, papir, glas, metal, restaffald og madaffald.

Indendørssortering

Bestem selv hvordan du sorterer derhjemme.

Seneste nyheder om affald i Furesø
Sne På Affaldscontainere Smedegade Kirke Værløse 2021
Nyhed

Sne og glatføre - dét skal du huske som grundejer

Når sneen rammer Furesø, er det tid til at fatte sneskovl og kost. Husk at rydde for is og sne - også på hele adgangsvejen til dine affaldsbeholdere.

Et billede af en stor affaldscontainer
Nyhed

Containere til mad- og restaffald i alle bydele i weekenden

Er du en af dem, der ikke har mere plads i din beholder til mad- og restaffald, fordi sne har forhindret skraldebilerne i at komme, kan du komme af me…

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk