Pressemeddelelse

Furesø Byråd enig om budgetaftale

Et enigt Furesø Byråd indgår en tillægsaftale for budget 2024. I modsætningen til situationen i mange andre kommuner lægges der ikke op til nye besparelser i 2024. I stedet er der fundet plads til nye investeringer på børne- og skoleområdet samt på naturområdet og til at dække de stigende behov på ældre- og handicapområdet. Endelig sættes midler af til at udvikle og afprøve nye løsninger på store velfærdsområder.

Furesø Byråd indgik i efteråret 2022 en toårig budgetaftale for 2023 og 2024. Med det udgangspunkt er alle partier i Furesø Byråd blevet enige om en tillægsaftale for 2024 på baggrund af det nu kendte indtægtsgrundlag for næste år.

”Jeg vil gerne takke alle partier for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg er glad for, at byrådet står sammen, og at vi i fællesskab tager ansvar for kommunens udvikling. Der er også grund til at takke kommunens mange dygtige medarbejdere for en formidabel indsats i en svær brydningstid. Vi fastholder ved budgettet en ansvarlig økonomisk kurs samtidig med, at vi sikrer et løft på områder med voksende behov. Jeg er også glad for, at vi har fundet midler til at investere i børne- og skoleområdet og i mere sammenhængende natur”, siger Ole Bondo Christensen (A), Furesøs borgmester.

Midler til at omstille kommunen

I aftalen afsætter politikerne bl.a. 2 mio. kr. hvert år i 2024, 2025 og 2026 til en udviklings- og omstillingspulje. Den skal gå til at udvikle og afprøve nye løsninger på de store velfærdsområder som ældre, børn og unge og borgere med fysiske og psykiske udfordringer bl.a. ved at inddrage foreningslivet, virksomheder og civilsamfundet. Målet er at fastholde en god service, udvikle velfærden og forebygge stigende udgifter på længere sigt.

Der er indlagt besparelser i 2024 i det nuværende toårige budget. Men i modsætning til mange andre kommuner er der ikke nye besparelser i tillægsaftalen for 2024. Samtidig bliver der plads til tekniske korrektioner til at imødekomme ændret demografi, voksende behov og prisstigninger.

Partierne er i tillægsaftalen enige om at afsætte midler til en ny daginstitution i Værløse og til at indrette lokaler og bygge nyt til en permanent indskoling i Jonstrup. Samtidig fordobles midlerne til uforudsete udgifter til 20,2 mio. kr. i 2024, for at kunne tage højde for den opdrift, der har været på de store velfærdsområder de senere år.

De samlede serviceudgifter for 2024 udgør 2,3 mia. kr. og holder sig lige akkurat inden for Furesø Kommunes andel af kommunernes samlede serviceramme. Byrådets mål er, at kassebeholdningen i gennemsnit er mindst 120 mio. kr. Det nås med budgetaftalen.

Tillægsaftalen er blevet tiltrådt af alle partier i Furesø Byråd og vedtages endeligt i byrådet i oktober.

Citater fra byrådspartiernes gruppeformænd

Bettina Ugelvig (A), 1. viceborgmester og gruppeformand:

”Med vores nye udviklingspulje afsætter vi midler til at afprøve nye løsninger med fokus på børn og unge trivsel, forebyggende indsat for udsatte voksne samt en omsorgsfuld pleje og et styrket fællesskab for ældre. Vi sætter også midler af til sikre mere biodiversitet i den kommende byudvikling. Endelig er jeg glad for, at vi afsætter midler til at etablere en ny daginstitution i Værløse og en permanent løsning for indskolingen i Jonstrup.”

Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester og gruppeformand:

”Det har været vigtigt for os konservative at lande et budget for 2024 uden yderligere besparelser på de centrale velfærdsområder. Vi løfter ældreområdet med 11 mio. kr. i 2024 via de tekniske korrektioner. Samtidig har vi besluttet at udarbejde en ny demografimodel, der i højere grad afspejler udgiftsbehovene på ældreområdet.  Det er også glædeligt at vores forslag om etablering af Jonstrup skole er kommet med. Fra konservativ side ser vi gerne, at der gøres endnu mere for at gennemføre administrative lettelser, for vi vil meget hellere bruge penge på velfærd end på administration.”

Jesper Larsen (V), gruppeformand:

”For Venstre har det været afgørende at holde fast i en ansvarlig økonomisk udvikling og sikre den grønne omstilling. Vi fastholder en god service på vores kernevelfærdsområder som skoler, daginstitutioner og ældreplejen. Samtidig er jeg glad for, at finder en permanent løsning for 0.-3. klasse i Jonstrup, og at vi ser på mulighederne for, at ejere kan ombygge eller nybygge i parcelhusområder til mere ældreegnede boliger.”

Tine Hessner (B), gruppeformand:

”Radikale Venstre har sået frø til bl.a. musikindsatser, øget fritidsvejledning og forprojekt til etablering af legeplads i Kumbelhaven. Vi er stærkt tilfredse med, at partierne sammen har fundet midler til dagtilbud i Værløse, Jonstrup Skoleudvidelse og busdrift i Jonstrup – initiativer, der er vigtige for børn og familier. Dernæst det gode fokus på natur, som kan sikre biodiversitetsøer, faunastriber og afgræsning på Kirke Værløsevej 100, Baunesletten og Sækken. Samlet set et budget med et godt blik og omtanke for børn og natur.”

Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand:

"Jeg er glad for, at vi fortsat har ambitiøse mål, når det handler om natur, klima og velfærd. Vi skal have mere natur, så det er godt, at vi sætter penge af til øget biodiversitet. Vi prioriterer vores klimaindsats gennem flere cykelstier, og vi får også styrket den offentlige transport, når vi får en bus i Sydlejren. Vi gør det kort sagt nemmere for Furesø-borgerne at vælge klimavenlige transportformer. Endelig er vi glade for at skolen i Jonstrup får bedre lokaler, og at vi får genindført klippekortsordningen på ældreområdet.”

Jesper Dyhrberg (F), gruppeformand:

”I SF er vi glade for, at vi nu kan være med til at levere på det, vi fik forhandlet igennem i sidste budgetaftale; nemlig midler til en udvidelse af Jonstrup Skole og dermed en permanent løsning for 0. til 3. klasse. Det vigtigt både for forældre, personale og elever, men også for bysamfundet omkring skolen. Derudover har vi i forhandlingerne fokuseret på, hvordan vi i højere grad kan inddrage udsatte borgere og borgere der er berørt af psykiatrien. Vi er glade for, at vi med denne budgetaftale får muligheden for at skabe en større inddragelse af disse borgere i 2024.”

Penge

Læs tillægsaftalen

Her kan du læse den tillægsaftale til budget 2023-24, som alle partier i Furesø Byråd har indgået.

Alle gruppeformænd i Furesø Byråd efter indgåelse af tillægsaftale til budget 2023-24

Læs mere om budgetprocessen

Et enigt Furesø Byråd indgår en tillægsaftale for budget 2023-24. Find aftalen her.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Bettina Ugelvig

Bymidten 73E, 2.
3500 Værløse 
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Jesper Larsen

Poppel Allé 51
3500 Værløse
jla1@furesoe.dk

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Jesper Dyhrberg

Bringetoften 24
3500 Værløse
E-mail: Jsd6@furesoe.dk

 

Tlf.: 4242 7061