Pressemeddelelse

Furesø Kommune skærer 25 procent af energiforbruget

Furesø Kommune har med hjælp fra teknikken og brugerne nedbragt varmeforbruget i de kommunale bygninger med en fjerdedel i oktober og november. Elbesparelsen i samme måneder er 10 procent.

De stigende energipriser og risikoen for energimangel fik i september Furesø Kommune til at iværksætte en række sparetiltag. Initiativerne følger de nationale anbefalinger om at sænke energiforbruget i kommunale bygninger. Nu viser de nyeste tal, at der i begge måneder er brugt 826.037 kilowatt-timer mindre varme i kommunens bygninger i forhold til samme periode sidste år. Gevinsten er en besparelse på lidt over en million kroner udover den gevinst, den sparede varme er for klimaet og forsyningssikkerheden.
"De forskellige tiltag har virket. Det giver besparelser at skrue ned for varmen, reducere belysningen og bruge vores bygninger med omtanke. Vi er en tak skyldig til alle, som bidrager til at løfte denne vigtige dagsorden, for selvfølgelig kan det mærkes, når vi sparer på varmen. Vi er helt klar over, at besparelserne kommer med en pris, men generelt har der været forståelse hos både borgere og medarbejdere for, at vi holder igen," siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

Tallene er sammenlignet direkte mellem månederne og er derfor ikke korrigeret for eksempelvis graddage eller anderledes brug af bygningerne.
Alligevel er der ikke tvivl om, at sparetiltagene har haft effekt, vurderer Gitte Elefsen, chef for Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. Hun fortæller, at besparelsen især er sket ved hjælp af de tekniske installationer. Brugernes adfærd har dog også stor betydning.

"Vi har blandt andet skruet ned til cirka 19 grader på skoler, FFO’er, kulturhuse, rådhuset og jobcentret. Ventilationsanlæg i dagtilbud og på rådhuset kører i kortere tidsrum og unødvendigt lys er blevet slukket en række steder. Vi har sat fokus på energirigtig adfærd blandt kommunens ledere og medarbejdere, lukket et soppebassin i Farum Svømmehal, og så har vi sat turbo på opsætning af solceller og varmepumper på kommunale bygninger," fortæller hun.

Anstrengelserne har båret frugt

Selvom alle tiltag ikke er fuldt ud indfaset endnu, så er energiforbruget faldet i Furesø Kommunes bygninger. Særligt på varmedelen.
Forbruget af varme er faldet med cirka 32 procent, når oktober i år sammenlignes med oktober 2021. I denne november er varmeforbruget cirka 22 procent mindre end det var i november 2021.
Strømforbruget i oktober er sammenlignet med oktober sidste år faldet cirka 12 procent og i november 9 procent i forhold til 2021. Den samlede besparelse på 105.677 kilowatt-timer mindre strøm svarende til en besparelse på cirka 215.000 kroner.

Vi kan gøre det endnu bedre

”Selvom det er mørkt og koldt udenfor, og det kan være fristende at tænde mere lys og skrue op for varmen, skal vi alle sammen fortsætte med at spare på energien. Der er stadig risiko for, at vi kan komme til at mangle elektricitet hen over vinteren, og energipriserne er fortsat høje. Og så er Furesø jo stadig ambitiøse på klimafronten, hvor vi stiler efter at blive en CO2-neutral kommune i 2030”, siger Ole Bondo Christensen.
I det nye år vil Furesøs hidtidige indsats med fokus på teknik blive suppleret med et fokus på energirigtig adfærd og kampagner, og så skal skoler, FFO’er og dagtilbud arbejde med én af de tre velkendte kampagner i denne vinter: ”Mit Klimaansvar, Mit Klasselokale”, ”Sluk og Luk” og læringsforløbet med figuren Falko.

Energiforbrug
Det er lykkedes at bringe energiforbruget i Furesø ned.
Det gør Furesø Kommune

Furesø Kommune følger anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL. Udrulningen af energibesparelser er en omfattende opgave, og den vil blive gennemført i faser. Først regulerer vi varmen, da det er her, vi kan hente den største energibesparelse. Derefter gælder det elforbruget og til sidst øvrige indsatser, hvis effekt og servicemæssige konsekvenser, der skal analyseres yderligere på.

 • Opvarmning af kommunale bygninger til 19 grader

  Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening anbefalere at reducere opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

  Varmestyring er kommunens førsteprioritet. 

  • Rådhus, Jobcenter m.fl.: Fra den 1. oktober følger Furesø Kommune anbefalingen fra regeringen og KL om kun at varme op til cirka 19 grader i de bygninger, hvor det kan lade sig gøre uden store menneskelige omkostninger og i overensstemmelse med lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.
  • Vuggestuer, plejehjem, botilbud og specialiserede indsatser: I vuggestuer, børnehaver, plejehjem, botilbud og i specialiserede indsatser vil der være uændret temperatur, da småbørn, ældre samt sårbare borgere ikke kan holde sig varme ved 19 grader indendørs.
  • Skoler, FFO'er m.fl.: Skoler, FFO’er og andre kommunale bygninger opvarmes til cirka 19 grader.
  • Haller, gymnastiksale m.fl.: Temperaturen i bevægelseslokaler såsom haller og sale vil fortsat holdes på cirka 17 grader.
 • Slukning af unødvendig belysning

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at der i alle bygninger skal slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.

  I Furesø følger vi regeringen og KL’s anbefaling om at slukke al unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger, men kun der, hvor der ikke er fare for person- og/eller materielskade.

  Servicevagten og en håndfuld teknikere har slukket for det overflødige lys i kommunale bygninger og på kommunens arealer. Mange steder har det kunnet løses med nye indstillinger i teknikken. Andre steder handler det om, at brugere / medarbejdere skal huske at slukke lyset efter sig. 

  Da man i vidt omfang selv styrer lys og strømforbrug lokalt, har samtlige ledere i Furesø modtaget råd og anbefalinger til energirigtig adfærd via nyhedsbrev m.v.

 • Forkortelse af fyringssæsonen

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at alle
  myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

  I Furesø Kommune vil vi følge anbefalingen så langt som muligt. 

 • Medarbejderinformation

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagne-materiale fra SparEnergi.dk.

  Energistyrelsens inspirationsmateriale er sendt til ledere, AMR, foreninger, idrætsklubber, svømmehaller mv., så alle kan blive inspireret til, hvordan hele kommunen i fællesskab kan sænke energiforbruget mest muligt.

   

 • Supplerende tiltag

  Økonomiudvalget har besluttet af iværksætte tiltag ud over det anbefalede fra KL for at spare på energiforbruget i kommunen:

  • Lukning af soppebassin i Farum Svømmehal. Bassinet benyttes ikke fast til foreningsbrug.
  • Reduktion i brugen af saunaer, således at der maksimalt er én sauna tændt i hvert omklædningsafsnit i de af kommunes svømmehaller, hvor der er offentligt åbent samt på Furesøbad. Alle øvrige saunaer lukkes.
  • Lukning af Søndersø plejehjem, når de 5 flygtninge på stedet er anvist anden bolig.
  • Øget acceleration på opsætning af solceller og varmepumper, der hvor der er naturgas.
   Formålet er at kunne få opsat solceller og varmepumper hurtigst muligt, hvorfor
   leveringstiden bliver en afgørende faktor for valg af løsning. Set i forhold til de forventede
   merforbrug på energiområdet, så vurderes det, at det kan betale sig.
  • Miljø- og klimaambassadører i dagtilbud og skoler skal i vinteren 2022/2023 gennemføre et af de tre kendte adfærdskampagner: Mit Klimaansvar, Mit Klasselokale i alle skoleklasser og Sluk og Luk eller Falko læringsforløbet i dagtilbud og FFO. Adfærdskampagnerne skræddersys til
   hver enkelt institution, da institutionerne er forskellige – f.eks. i forhold til, hvad der er
   elektronisk og manuelt i de forskellige bygninger. De tre klimaadfærdskampagner er
   velafprøvede og har historisk givet en effekt på 15-30 % reduktion af kilo watt timer og
   vand, i kampagneperioden og nogle måneder frem.

  Læs referatet fra Økonomiudvalget 21. september 2022

  Læs referatet fra Økonomiudvalget 16. november 2022

  I Furesø har vi de sidste mange år arbejdet benhårdt med at reducere vores energiforbrug. Det fortsætter vi med også nu gennem mange af de tiltag vi har sat i værk tidligere i form af bl.a. energirenoveringer af og energistyring i vores bygninger, brug af solenergi, udskiftning af vejbelysning til LED, klimaambassadører mv.

  I Furesø Kommune har vi reduceret vores CO2 udlejning med 60 %, hvilket også siger noget om et reduceret energiforbrug. Vi følger prisudviklingen løbende og indregner prisudviklingen i vores løbende budgetopfølgninger i takt med ændringer.

 • Dine idéer eller spørgsmål

  Har du input til, hvor og hvordan vi kan spare på energien - eller har du spørgsmål til, hvordan vi energioptimerer i kommunens bygninger?

  Så kontakt lederen af den hal, daginstitution, skole mv., som det handler om. Handler det om mere generelle tiltag, er du velkommen til at kontakte Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. Du finder kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Kommunen har de sidste mange år arbejdet benhårdt med at reducere vores energiforbrug. Det fortsætter vi med også nu gennem mange af de tiltag, vi har sat i værk tidligere i form af bl.a. energirenoveringer af og energistyring i vores bygninger, brug af solenergi, udskiftning af vejbelysning til LED, klimaambassadører mv.

Tips til at holde el- og varmeforbruget nede i kommunale anlæg

Vi opfordrer foreninger og brugere af kulturhuse og idrætsanlæg til at hjælpe med at reducere forbruget med disse 5 tips:

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000