Pressemeddelelse

Forældrene: Både tilfredshed og forslag til forbedringer i Furesøs dagtilbud

Furesø Kommune får gode resultater i brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbud 2022 er netop blevet offentliggjort og viser, at 81 % af forældrene i Furesø Kommunes dagtilbud samlet set er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med deres barns dagtilbud.

Særligt medarbejdernes pædagogiske arbejde med børnene, omsorgen for det enkelte barns trivsel og udviklingen, samt understøttelsen af gode relationer mellem børnene er punkter, hvor forældrene tilkendegiver stor tilfredshed.

Samtidig viser undersøgelsen en række punkter, hvor der er et udviklingspotentiale, som skal drøftes med forældrebestyrelserne og i Udvalg for Børn og Skole.

Udvalgsformand i Børn og Skole Muhammed Bektas (A) udtaler:

“Det er dejligt, at langt de fleste forældre i Furesø er tilfredse med deres barns dagtilbud, og det spejler positivt tilbage på vores rigtigt dygtige pædagogiske medarbejdere og ledere, som hver dag lægger sig i selen for at give Furesøs yngste børn de bedste betingelser for trivsel, dannelse, læring og udvikling”.

Resultater i tråd med kommunalt tilsyn

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen er i tråd med de observationer, som blev gjort ifm. tilsynene i alle kommunens dagtilbud i efteråret 2021 og vinteren 2022, hvor resultatet viste en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde ift. at sikre de yngste børns trivsel, udvikling og læring.

Ønsker mere information om barnets dagligdag

Samtidig viser resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen, at der et udviklingspotentiale ift. samarbejdet med forældrene, hvor forældrene særligt savner dialog og informationer om deres barns dagligdag i dagtilbuddet.

Næstformand i udvalg for Børn og Skole Anders Medum Groth (B) understreger i den forbindelse:

“Forældrene i Furesø har med rette store forventninger til deres daginstitutioner. Vi har et arbejde foran os med at sikre, at dialogen og kommunikationen mellem dagtilbud og forældre styrkes, for at den oplevede kvalitet af tilbuddene øges. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at forældresamarbejdet bliver sat på dagsordenen på et temamøde med alle dagtilbudslederne i efteråret. I undersøgelsen hæfter jeg mig særligt ved, at vi ser en meget stor tilfredshed med vores dagpleje og særlige dagtilbud.”

Forskellige resultater dagtilbuddene imellem

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser naturligvis forskelle dagtilbuddene imellem, som kan skyldes forskellige lokale forhold og vilkår ift. de fysiske rammer, vakancer m.m. Samtidig er datagrundlaget for de enkelte dagtilbud spinkelt og sammenligning mellem dagtilbud skal foretages med stor forsigtighed i tolkning af resultaterne.

Generelt tyder resultaterne på, at forældrene oplever en større tilfredshed i de dagtilbud, hvor der ikke har været vakante stillinger blandt medarbejderne eller i ledelsen.

Det er ikke overraskende, siger formand for Børn og Skole, Muhammed Bektas, og uddyber:

”Vi kan se en sammenhæng mellem forældrenes oplevelse af kvaliteten i deres dagtilbud og vores udfordringer med at rekruttere uddannede pædagoger. Derfor er det rigtigt godt, at dagtilbudsområdet i Furesø arbejder aktivt for at fastholde vores dygtige pædagoger, støtter vores dygtige pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i at videreuddanne sig, og fortæller kolleger i andre kommuner, at Furesø er en attraktiv kommune at arbejde i som pædagog.”

Undersøgelse drøftes i forældrebestyrelser og i politisk udvalg

Brugertilfredshedsundersøgelsen udtrykker forældrenes aktuelle oplevelse af deres barns dagtilbud. Resultatet for den enkelte dagtilbud vil derfor blive drøftet i de enkelte forældrebestyrelser med fokus på, hvordan dagtilbuddet sammen med forældrene kan løfte kvaliteten i deres dagtilbud.

Næstformand i Børn og Skole Anders Medum Groth udtaler:

“Nu skal vi i gang med den lokale dialog i forældrebestyrelserne, så forældrenes perspektiver på dagtilbuddets resultater kommer mere i spil. Vi har en vigtig opgave foran os, med at løfte forældrenes oplevelse af deres dagtilbud og sikre at det enkelte barn bliver set.

Også politisk vil resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen blive drøftet på et af de første møder efter sommerferien, hvor udvalget skal drøfte, hvordan man fra politisk side kan være med til at understøtte kvaliteten på tværs af hele dagtilbudsområdet.

Kontakt:

 • Muhammed Bektas (A), formand for Børn og Skole, medlem af Kultur, Fritid og Idræt, 4267 5512, mbe1@furesoe.dk
 • Anders Medum Groth, næstformand i Børn og Skole, medlem af Natur og Klima, medlem af Børn og Ungeudvalget, mdg1@furesoe.dk, 2213 9798

Fakta om brugertilfredshedsundersøgelsen

Danmarks Statistik har gennemført brugertilfredshedsundersøgelsen i alle dagtilbud i Danmark i perioden oktober 2021-februar 2022.

1.058 forældre til børn i dagtilbud i Furesø kommune har svaret – det er knapt halvdelen af forældrene.

I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5)

Spørgeskemaet blev oversat til engelsk, arabisk, tyrkisk, urdu og somali med mulighed for at vælge det ønskede sprog på både internetbesvarelse og telefoninterview.

Spørgsmål er grupperet i temaer, med underspørgsmål ift.:

 • Aktiviteter
 • Leg og grupper
 • Sprog, forståelse og tryghed
 • Børnene imellem
 • Samarbejdet med personalet

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser følgende:

Landsgennemsnittet for samlet tilfredshed er 4,3, og generelt er tilfredsheden højere i Jylland end i resten af Danmark. Gennemsnittet for alle dagtilbud i Furesø er 4,1, og dermed placerer Furesø Kommune sig på niveau med omegnskommunerne, som har følgende resultater:

 • Fredensborg 4,3
 • Gentofte 4,3
 • Lyngby-Taarbæk 4,3
 • Rudersdal 4,2
 • Herlev 4,2
 • Hillerød 4,2
 • Allerød 4,1
 • Ballerup 4,1
 • Gladsaxe 4,1
 • Frederikssund 4,1
 • Albertslund 4,1
 • Egedal 4,0
 • Hørsholm 3,9

Brugertilfredshedsundersøgelse

Find og læs mere om brugertilfredshedsundersøgelsen her.

Kontakt

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 7216 3937

Anders Medum Groth

Pipersvej 17
3520 Farum
E-mail: Mdg1@furesoe.dk

 

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)