Pressemeddelelse

Ny spildevandsplan sætter ind mod overløb

Vi skal passe på vores natur, søer og vandløb. Furesø Byråd har vedtaget en ny plan for spildevand og fremtidens udfordringer med øgede regnmængder.

Udsigten for de næste mange år lyder på klimaforandringer med ekstra store regnmængder til følge. Det forbereder Furesø Kommune sig nu på med en ny spildevandsplan, der skal sikre et rent vandmiljø og kloaksystemer, der kan håndtere vandmængderne i fremtiden.

"Vi skal kunne bade i vores søer. Dyre- og plantelivet i søer, vandhuller og åløb skal have gode levevilkår, så vi får en righoldig natur og mere biodiversitet. Vi skal håndtere de øgede vandmængder til gavn for miljøet," fortæller Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

"Alt det kræver, at vi arbejder målrettet med at renovere vores kloaknet, laver flere opsamlingsbassiner og bliver bedre til at håndtere regnvandet lokalt. Vi skal undgå, at de øgede regnmængder belaster vores kloaksystem og får spildevand til at løbe over og ud i vores søer og åløb", tilføjer hun.

Furesø Byråd godkendte på årets sidste byrådsmøde den nye spildevandsplan. Planen sætter mål for den fremtidige håndtering af spildevandet og de store investeringer, det kræver at håndtere fremtidens spildevand.

Vand skal gøre gavn
Den nye spildevandsplan er også startskuddet til mere detaljerede planer for, hvordan regn- og spildevand i de forskellige områder af Furesø Kommune skal håndteres. Regn- og overfladevand skal først og fremmest holdes på egen grund, hvis nedsivningsforholdene tillader det. Her kan vandet være med til at gøre boligområderne mere spændende og skabe gode levesteder for planter og dyr. Det betyder også, at presset på kloakkerne bliver mindre, så overløb begrænses eller undgås. Det kan også være bedre for borgernes økonomi. Der er nemlig penge at spare ved at tilbageholde mere vand på egen grund.

"Den nye spildevandsplan sikrer, at der sker en prioritering af udviklingen og renoveringen af vores kloakker. Det handler om, at regnvandet så vidt muligt skal blive lokalt, og spildevandet ledes bort på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det vil også betyde, at overløb fra kloaksystemet til søer og åer fremover blive begrænset," understreger Lene Munch-Petersen (A), der suppleres af Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

”Den nye spildevandsplan er startskuddet til en bedre spildevandshåndtering i kommunen, så grundvand, badevand, vandløb og naturområder bliver påvirket så lidt som muligt af spildevand. Energiforbruget i vores spildevandshåndtering vil blive mindre og løsningerne vil fremover være mere klimasikre. De overløb, som vi har set eksempelvis ved Doktorens bugt, skal stoppes. Vi skal have miljørigtige og bæredygtige løsninger, som passer til de enkelte bydele,” siger han.

Nogle større projekter sættes allerede i gang i 2021. Det gælder et nyt og større bassin til opsamling af vand ved Fredtofteparken. Bassinet skal stoppe for overløb ved Doktorens bugt og forbedre vandkvaliteten i Farum Sø, ligesom Ravnehusbassinet i Hareskovby bliver renoveret, så lugtgenerne bliver mindsket.

Regnvandshaven

Regnvand som ressource

I den nye spildevandsplan spiller lokal vandnedsivning en større rolle.

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465