Nyhed

Udviklingsarbejde fortsætter for Ny Vestergårdsvej

Plan- og Byudvikling har givet fornyet mandat til det videre arbejde med at udvikle området omkring Ny Vestergårdsvej i Furesø.

Tirsdag den 10. januar satte Plan- og Byudvikling en politisk retning og ramme for udviklingen af området ved Ny Vestergårdsvej. Målet er, at det centralt beliggende område skal blive en aktiv del af byen med erhvervsliv, sundhedshus, plejeboliger, tryghedsboliger, iværksætterhus, uddannelse og kollegie/studieboliger.

Den overordnede vision er at skabe et innovativt miljø med erhverv inden for velfærd og grøn omstilling i et sammenhængende økosystem også med offentlig/privat samarbejde. I tilknytning hertil kan en eller flere uddannelsestilbud bidrage med en positiv synergi. Samtidig skal der være offentlige funktioner som fx sundhedshus. For så skaber vi liv og aktiviteter i området. Området skal også åbnes med stier for gående og cyklister, og der skal der bygges, beplantes og håndteres regnvandet klimavenligt.

Fokus på trafik

I forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen var der i efteråret 2021 en for-høring om ændring af kommuneplanrammerne for erhvervsområdet. For-høringen viste, at trafiksikkerhed er et stort opmærksomhedspunkter for naboer i villakvarteret.

Et vigtigt fokus i det videre arbejdet er derfor at skabe trafiksikre løsninger samt at skabe en god opkobling til det eksisterende vejnet. Der er både skole og fritidsaktiviteter i nærområdet. Det er derfor et vigtigt fokus, at trafikken fra de kommende anvendelser kan afvikles, både på Ny Vestergårdsvej, Læssevej og Kirke Værløsevej,

Borgerinddragelse

Forvaltningen vil fortsætte dialogen med tilstødende grundejerforeninger, erhvervsdrivende og grundejere syd for området ligesom øvrige borgere og foreninger også vil få mulighed for at bidrage.

Udviklingsplanen over Ny Vestergårdsvej og matriklerne 3lo, 3lp, 3a, 3lr, 3fc, 3gm og 3fu.
Udviklingsplanen udgør et grundlag for det videre arbejde med lokalplaner og kommuneplantillæg for området. Udviklingsplanen omfatter følgende matrikler; 3lo, 3lp, 3a, 3lr, 3fc, 3gm og 3fu.