Nyhed

Landzonetilladelse og dispensation: Bådebro i Furesøen

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse fra planloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opførelse af bådebro på matr. nr. 4d, Furesø, Farum, beliggende i Furesøen.

Vil du klage over afgørelsen om landzonetilladelse skal dette ske til Planklagenævnet. Vil du klage over afgørelsen om dispensation fra naturbeskyttelsesloven skal dette ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Begge via naevneneshus.dk.

 

Se afgørelser med klagefrist og klagevejledning på furesoe.dk/tilladelser