Nyhed

Renovering af kunstgræsanlæg på Farum Arena Idrætsanlæg

Furesø Kommune har på baggrund af VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet) truffet afgørelse om, at et projekt for renovering og mindre udvidelse af kunstgræsanlægget på Farum Arena ikke er VVM-pligtigt.

Klage

Evt. klage over screeningsafgørelsen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på naevneneshus.dk

furesoe.dk/tilladelser

Se afgørelsen med klagefrist og klagevejledning på furesoe.dk/tilladelser