Nyhed

Tilladelse: Udvidelse af fritidshus på Stavnsholt Gydevej 72

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse til mindre udvidelse og ombygning af fritidshus på Stavnsholt Gydevej 72, 3460 Birkerød.

Eventuel klage over afgørelsen skal indgives til Planklagenævnet via Klageportalen, som ligger på naevneneshus.dk
Her findes også information om klageprocessen og Planklagenævnet.

Furesoe.dk/tilladelser

Se afgørelserne med klagefrist og klagevejledning på furesoe.dk/tilladelser