Nyhed

Offentligt møde om Farumgård-fredning

Fredningsnævnet har den 20. august 2020 holdt offentligt møde om forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Teatersalen i Farum Kulturhus. Herunder kan du finde en gennemgang af historien omkring fredningen af Farumgård Park.

Formålet med forslaget til fredningsrevisionen er at skabe juridisk klarhed over fredningsbestemmelserne og sikre offentligheden en varig adgang. 

Fredningsrevisionsforslaget, kort over den nuværende stiføring samt forslag til alternative stiføringer kan ses på Fredningsnævnets hjemmeside

Historien om Farumgård

Den gamle herregård Farumgård fra 1372 rummer med sine fine bygninger, have- og parkanlæg og sin enestående beliggenhed på kanten af Farum Sø og tæt op ad Farum landsby en række ganske særlige, rekreative værdier, som offentligheden gennem mere end 100 år har haft adgang til.

Vigtigheden af offentlighedens adgang er indskrevet i lov af 13. november 1940 om stianlæg m.m. i Københavns-egnens grønne områder. Med loven blev det besluttet at etablere en cykel- og gangsti rundt om Farum Sø. For at undgå, at der blev etableret en cykel- og gangsti langs gården på søsiden tilbød nonneordenen Sct. Ursula Stiftelsen at frede ejendommen og tillade offentligheden adgang for publikum gennem gårdens længer.

Spørgsmålet om en erstatning for offentlighedens adgang blev udskudt til det tidspunkt, hvor Sct. Ursula Stiftelsen skulle ønske at sælge ejendommen. Det skete i 1969, hvor Overfredningsnævnet tildelte Sct. Ursula Stiftelsen en betydelig erstatning inden salg til den nye ejer.

Med erstatningen udtalte Fredningsnævnet, at ”den eksisterende stirettighed åbner en ganske særlig mulighed for almenheden at iagttage på nært hold et værdifuldt bygningskompleks i et miljø, der dels fremhæver bygningens kulturelle værdi og yderligere i sig selv er af høj æstetisk karakter og landskabelig værdi. En opretholdelse af den eksisterende fredning må derfor anses for meget væsentlig, og denne frednings betydning vil sikkert være voksende fremover med Farum-områdets stigende befolkningsmængde”.

 

Sagen om Farumgård

Den nuværende ejer fik i 2007 afslag fra Miljøministeriet på at tilbagekalde offentlighedens færdselsret på grunden. Miljøministeriet vurderede, at Sct. Ursula Stiftelsens ret til at tilbagekalde færdselsretten på grunden bortfaldt med erstatningen fra 1969.

Ejeren bad derfor Fredningsnævnet om dispensation fra fredningen for at kunne flytte den offentlige adgang til et andet stiforløb. Dette blev der den 24. august 2008 givet afslag på, fordi selve stiføringen blev fremhævet som en meget central del i fredningens ordlyd:

"Den intime landskabelige forbindelse mellem bygninger, park og sø skal – specielt med hensyn til vejanlæg og stianlæg - stedse opretholdes”.

Furesø Kommune skal som tilsynsmyndighed sikre, at fredningen opretholdes, og at offentligheden har adgang til det pågældende område. Da Farumgårds ejer i juli 2017 lukkede adgangen for offentligheden, førte det derfor til politianmeldelse.

Anklagemyndigheden indbragte sagen for Byretten i Lyngby, der afsagde dom d. 18. juni 2018.
Anklagemyndigheden ankede primo juli 2018 dommen til Landsretten,  der vurderede, at sagen forudsætter en bevisførelse, der ikke egner sig til en straffesag.

Det er på den baggrund, at Furesø Kommune nu har rejst en fredningsrevisionssag for igen at sikre offentligheden adgang - ikke mindst af hensyn til de mange, der ønsker at færdes af stien, der blandt andet udgør rygraden i stisystemet i 'Naturpark Mølleåen'.