Nyhed

Tilladelse og godkendelse: Bygge- og oplagsplads ved Værket ved Søndersø

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven og miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til at etablere en midlertidig bygge- og oplagsplads ved Værket ved Søndersø på matr. nr. 18a og 20 Jonstrup Vang, 3500 Værløse.

Vil du klage over landzonetilladelsen, skal det ske til Planklagenævnet.
Vil du klage over miljøgodkendelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan klage via Klageportalen, som ligger på borger.dk og virk.dk
Klageportalen ligger også på hjemmesiden for Nævnenes Hus naevneneshus.dk

Se afgørelser med klagefrist og klagevejledning på furesoe.dk/tilladelser