Udvikling af Farum Hovedgade

Farum Hovedgade
Byrådet har vedtaget strategi og helhedsplan for Farum Hovedgade, så den detaljerede planlægning kan begynde

Det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær.

Strategi og Helhedsplan

Furesø Kommune har vedtaget Helhedsplan for Farum Hovedgade og til Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade.

  • Hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og lavere på den smalle strækning.
  • De bløde trafikanter skal prioriteres.
  • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr, beplantning og belysning.
  • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.

Det videre arbejde

Principperne i strategi og helhedsplan for Farum Hovedgade er fundamentet for den kommende renovering. Inden anlægsarbejdet bliver sat i gang skal der udarbejdes detailplaner for de enkelte strækninger, og arbejdet skal deles op, så gaden bliver renoveret i nogle hensigtsmæssige etaper.

Dialoggruppen for Farum Hovedgade med repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv og beboere i hovedgaden vil fortsat blive inddraget i detailplanlægningen.

Anlægsarbejdet med trafik- og byrumsrenovering af Farum Hovedgade er planlagt gennemført fra foråret 2017.

Hidtidig proces – workshop, dialoggruppe og høring

Input fra borgermøder og dialoggruppen har haft stor indflydelse på strategi og helhedsplan.

Ca. 75 borgere deltog på borgermøde den 8. februar 2016. Her præsenterede borgmester, Ole Bondo Christensen og by- og kulturdirektør, Niels Thygesen, hvad der skal ske på hovedgaden.

Der var generel tilfredshed med indholdet i strategi og plan. Og der var opbakning til kommunens bestræbelser på at føre mere liv til hovedgade og gøre forholdene bedre for alle trafikantgrupper.

Samarbejdet med borgerne om Farum Hovedgade blev skudt i gang på en åben workshop den 9. april 2015, hvor 70 borgere deltog. Desuden havde borgere sendt skriftlige kommentarer og forslag, og Ungerådet gav også input til hovedgadens udvikling. Blandt de største ønsker var: Hastighedsnedsættelse, bedre belægning, tydeligere markering af fortovskant, caféliv, grønne områder, charmerende butikker, bevarelse af gamle bygninger og udendørsaktiviteter, leg og bevægelse.

Alle input er sammenfattet med fotos og tekst i denne rapport: Borgerinput – Farum Hovedgade

Strategi og plan har været i høring i februar 2016, hvor der kom 17 høringssvar.

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade

Til arbejdet med Farum Hovedgade er desuden gennemført en kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i hovedgaden. Kortlægningen er foretaget efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Environment/overvågning af arkitektoniske værdier i omgivelserne). Center for Bygningsbevaring har udført kortlægningen for kommunen, og en gruppe med repræsentanter for Furesø Museer, Furesø By og Land og Farum Lokalhistoriske Forening har bistået med lokalhistorisk viden.

Resultatet foreligger i disse to rapporter:

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade  - enkeltbygningsregistrering

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade - Bebygget struktur

I rapporten om registreringen af enkeltbygninger finder du links til information om både SAVE-metoden og bygningsbevaring.

BEMÆRK: Der kan være problemer med at åbne Strategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade i Internet Explorer. Vi henviser i stedet til Google Chrome eller Firefox eller en trykt udgave på kommunens biblioteker.

Se også

Furesø Arkitektur og Byrum


Sidst opdateret 21. april 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak