Udvikling af Farum Hovedgade

Farum Hovedgade
Farum Hovedgade og Lillevangsvej skal renoveres fra Williams Plads til Ganløsevejs udmunding. Formålet er at forbedre forholdene for alle trafikantgrupper med fokus på de bløde trafikanter - og gøre Farum Hovedgade mere attraktiv at opholde sig i. Arbejdet starter i juni 2017.

Det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær. Det er udgangspunktet for renoveringen af Farum Hovedgade. 

Strategi og Helhedsplan

Furesø  Byråd vedtog Helhedsplan for Farum Hovedgade i april 2016. Det skete efter to borgermøder og en høring, hvor mange gode idéer og ønsker kom frem. Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade er også et afgørende udgangspunkt for arbejdet, der har fokus på:

 • Hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og lavere på den smalle strækning.
 • De bløde trafikanter skal prioriteres.
 • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr, beplantning og belysning.
 • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.

Hvad anlægges i 2017?

 • Akacietorvet langs hovedgaden: Der etableres belægning og bænke, der inviterer til ophold
 • Cykelstier: Cykelsti og kørebane bliver adskilt af kantsten. Asfalten på cykelstien bliver i en lysere nuance end på kørebanen.
 • Den smalle strækning midt på Farum Hovedgade: Hastigheden sænkes til 30 km/t mellem Hestetangsvej og Farum Gydevej. Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger som
  sideindsnævringer.
 • Skulpturparken: Let beskæring af beplantningen for at sikre bedre indkig til parken. Der opsættes bænke og cykelstativer
 • Farum Hovedgade generelt: Fortove, cykelstier og kørebane renoveres. Kørebanen gøres smallere for at give bedre plads til cyklister og fodgængere. Hastigheden sænkes til 40 km/t og der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger Der opsættes bænke og affaldskurve. Velplacerede fodgængerfelter bliver hævet til fortovsniveau.

Se kort over arbejdet

Når arbejdet er i gang

Beboere, erhvervsdrivende og trafikanter i området vil uundgåeligt opleve gener i forbindelse med anlægsarbejdet, men arbejdet deles op, så gaden bliver renoveret i etaper, så generne opleves kortest muligt for den enkelte. Beboere og erhvervsdrivende på Farum Hovedgaden vil løbende blive informeret om arbejdet.

Hidtidig proces – workshop, dialoggruppe og høring

Den 4. maj 2017: Over 100 borgere gik tur på hovedgaden og blev klogere på den forestående renovering

Input fra borgermøder og dialoggruppen har haft stor indflydelse på strategi og helhedsplan.

Ca. 75 borgere deltog på borgermøde den 8. februar 2016. Her præsenterede borgmester, Ole Bondo Christensen og by- og kulturdirektør, Niels Thygesen, hvad der skal ske på hovedgaden.

Der var generel tilfredshed med indholdet i strategi og plan. Og der var opbakning til kommunens bestræbelser på at føre mere liv til hovedgade og gøre forholdene bedre for alle trafikantgrupper.

Samarbejdet med borgerne om Farum Hovedgade blev skudt i gang på en åben workshop den 9. april 2015, hvor 70 borgere deltog. Desuden havde borgere sendt skriftlige kommentarer og forslag, og Ungerådet gav også input til hovedgadens udvikling. Blandt de største ønsker var: Hastighedsnedsættelse, bedre belægning, tydeligere markering af fortovskant, caféliv, grønne områder, charmerende butikker, bevarelse af gamle bygninger og udendørsaktiviteter, leg og bevægelse.

Alle input er sammenfattet med fotos og tekst i denne rapport: Borgerinput – Farum Hovedgade

Strategi og plan har været i høring i februar 2016, hvor der kom 17 høringssvar.

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade

Til arbejdet med Farum Hovedgade er desuden gennemført en kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i hovedgaden. Kortlægningen er foretaget efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Environment/overvågning af arkitektoniske værdier i omgivelserne). Center for Bygningsbevaring har udført kortlægningen for kommunen, og en gruppe med repræsentanter for Furesø Museer, Furesø By og Land og Farum Lokalhistoriske Forening har bistået med lokalhistorisk viden.

Resultatet foreligger i disse to rapporter:

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade  - enkeltbygningsregistrering

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade - Bebygget struktur

I rapporten om registreringen af enkeltbygninger finder du links til information om både SAVE-metoden og bygningsbevaring.

BEMÆRK: Der kan være problemer med at åbne Strategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade i Internet Explorer. Vi henviser i stedet til Google Chrome eller Firefox eller en trykt udgave på kommunens biblioteker.


Sidst opdateret 24. maj 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.