Visionerne for Laanshøj inden for rækkevidde

19 ud af byrådets 21 medlemmer har på baggrund af de indkomne høringssvar indgået en politisk aftale om færdiggørelse af Laanshøj. Aftalen lægger op til en række justeringer af det lokalplanforslag, der har været i høring. Samtidig er der blandt aftaleparterne enighed om at sikre mere naturbeskyttelse, bedre trafikafvikling og flere fællesfaciliteter på Laanshøj. Aftaleparterne ser frem til den videre politiske drøftelse af lokalplanen i først Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, og dernæst Økonomiudvalget og byrådet.

Parterne bag den politiske aftale har nøje gennemlæst og drøftet de indkomne høringssvar til lokalplanforslaget for Laanshøj, og foreslår på den baggrund en række ændringer til gavn for både det kommende byggeri og lokalområdet. Målet er at færdiggøre Laanshøj som en helt særlig bydel med afgrænsede, velfungerende boligområder i grønne omgivelser med plads til både børnefamilier og seniorer. Det nye byggeri får sin egen identitet og kvalitet i et gennemtænkt samspil med den oprindelige bebyggelse. Efter den planlagte udbygning vil Laanshøj stadig være et af de mindst bebyggede og mest grønne boligområder i kommunen.

Bl.a. foreslås det at fjerne de to dobbelthuse, der i lokalplanforslaget var placeret i en økologisk korridor syd for den nuværende kasernebebyggelse. Naturen skal beskyttes, bl.a. gennem en samlet naturplejeplan, som skal drøftes mellem kommune, Grundejerforeningen og Naturfredningsforeningen. Samtidig skal mulighederne for at frede de grønne korridorer syd og øst for det kommende byggeri undersøges.

Trafiksikkerheden til og fra Laanshøj vil blive forbedret til glæde for både bilister og cyklister, ligesom der vil ske trafikforbedringer i selve Laanshøj i tæt samarbejde med grundejerforeningen. I Kirke Værløse skal man i samarbejde med grundejerforeningen arbejde for sikker skolevej for børnene og mulighederne for at lede trafikken fra Laanshøj uden om Bygaden. Beboere i Laanshøj vil få glæde af et fælleshus for hele området og flere nye fællesfaciliteter, som Boligejendom betaler. I forbindelse med udbygningen vil der ske en forbedring af trafikafviklingen på Kirke Værløsevej.

Der lægges således op til et tæt samarbejde med Grundejerforeningerne i både Laanshøj og Kirke Værløse samt med Danmarks Naturfredningsforening, men også med skolebestyrelsen på Søndersøskolen om det fremtidige kapacitetsbehov. 

Formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft (C) er tilfreds med den brede politiske opbakning til det korrigerede lokalplanforslag: ”Det foreliggende forslag er resultatet af en lang, engageret og ofte følelsesladet proces, hvor byrådets, beboernes, grundejerens og andres visioner og holdninger har påvirket det forslag, der nu foreligger. Med de sidste justeringer og tilføjelser her efter høringsperioden har det politiske flertal sikret, at Laanshøj fortsat er et attraktivt boligområde med unikke kvaliteter”.

Helle Katrine Møller (B)

"I forlængelse af høringen har vi fået skrevet en række sammenhængende arkitektoniske krav ind i planerne, som bydelen skal leve op til. Jeg er især glad for, at den nuværende kasernebebyggelse fortsat kommer til at fremstå tydelig og unik, mens det nye byggeri får sin egen identitet og kvalitet i et gennemtænkt samspil med den oprindelige bebyggelse. Der bliver også sikres ind- og udkig til de oprindelige fine gule huse”.

Lars Carpens (V- medlem af MPT): 

”Vi er meget tilfredse med, at Boligejendom vil betale for det kommende fælleshus og vil bidrage til fællesarealer. Ydermere ligger der i aftalerne, at Boligejendom vil finansiere forbedringer af trafiksikkerheden i området og på de to adgangsveje, Lejrvej og Sandet samt en samlet naturplejeplan for Laanshøj. Det viser en vilje til at gøre området færdigt, som vi kun kan være tilfredse med”.

Heidi Storck (UP): 

”Laanshøjs bybillede gives kvalitet med en bebyggelsesplan, der tilpasses alléerne og bevaringsværdige træer. Det sikres, at ny teknologi, som skåner grundvandsressourcerne kan installeres, og yderligere naturforringelser modvirkes med supplerende naturpleje og en ny naturplejeplan, der udarbejdes i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening”.

Lene Munch -Petersen (A):

Næstformanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, fremhæver, at færdiggørelsen skal ske med respekt for både mennesker og natur: 
”Vi vil sammen med grundejerforening og DN Furesø følge op på arbejdet med naturplejeplanen. Sammen skal vi også undersøge, om der kan gennemføres en fredning af den økologiske forbindelse og spredningskorridoren syd og øst for bebyggelsen, så vi får sikret naturen de bedste betingelser”.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A):

”Der er grund til at takke de mange engagerede borgere og foreninger, der har gennem høringssvar og debatindlæg har været med til at kvalificereplanerne for området”.

Fakta

Følgende partier står bag den politiske aftale: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Heidi Storck (UP)

  • 8. marts 2017: Lokalplanforslaget behandles i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  • 22. marts 2017: Lokalplanforslaget behandles i Økonomiudvalget
  • 29. marts 2017: Lokalplanforslaget behandles i Furesø Byråd

Læs mere om lokalplanforslaget på furesoe.dk/laanshoej

Find dagsordnen til MPT på furesoe.dk/polweb

 

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Lars Carpens

Garnisonsvej 44, 3. sal
3520 Farum
E-mail: lcar@furesoe.dk
Mobil: 2530 3387


Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250