Farum Kommuneskole – en gammel dame får nyt liv

Mulighederne er mange, idéerne endnu flere. Én ting er sikker - den gamle kommuneskole på Frederiksborgvej 3 bevares og skal i fremtiden på ny være centrum for aktiviteter, der giver området liv og styrker hele Farum Midtby til gavn for både borgere og erhvervsliv.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har nu sat gang i den videre proces for grunden, hvor den gamle Farum Kommuneskole ligger. Udvalget besluttede onsdag aften, at der skal tages udgangspunkt i en bevaring af de gamle skolebygninger, når der udarbejdes et udkast til de byplanmæssige rammer for udviklingen af området mellem Frederiksborgvej og Farum Kulturhus, som kommunen efterfølgende skal udbyde de to grunde på. På nabogrunden ligger pt en bygning fra 1970erne. Udvalget besluttede på samme møde, at der skal etableres nye boliger på denne grund. Udkastet til de byplanmæssige rammer præsenteres for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget efter sommerferien og sendes efterfølgende i offentlig høring. 

"Vi indleder høringsperioden i sensommeren med et borgermøde, så alle får mulighed for at spørge ind til planerne og give deres besyv med. De byplanmæssige rammer bliver udarbejdet på baggrund af en god dialog med en lang række interessenter og grundige, faglige overvejelser, og jeg håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at involvere sig i fremtiden for et område, som mange passerer hver eneste dag. Målet er, at aktiviteterne og anvendelsen af området skal skabe rammen for boliger – blandt andet til unge og seniorer, og give os attraktive grønne byrum, der giver liv og styrker sammenhængene i hele Farum Midtby", siger John Ingemann Allentoft (C), formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. I den forbindelse skal muligheden for at skabe en mere direkte fodgængerforbindelse mellem Kumbelhaven og Farum Bytorv afklares.

Dialogen blev kickstartet i slutningen af marts 2017, da Furesø Kommune var vært for et dialogmøde med blandt andre Ældre Sagen, Centerforeningen, Furesø Erhvervsforening, Furesø By og Land og Miljørådet. Opsamlingen på denne interessentinddragelse har nu været på dagsordenen hos Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. 

En bevaringsværdig gammel dame

Furesø Kommune har bedt om at få bygningen vurderet - rapporten viser, at Frederiksborgvej 3 bør bevares. I vurderingen har Center for Bygningsbevaring blandt andet set på arkitekturen, kulturhistorien og originaliteten. Den gamle kommuneskole, der senere blev rådhus, er en af lokalområdets ældste bygninger og blev bygget i årene 1923-31.

"I arbejdet med at udvikle vores byer har vi et stærkt fundament i vores Arkitektur- og Byrumsstrategi. Heri har vi forpligtet os til at arbejde for velfungerende bysamfund med en klar identitet og med bebyggelse og byrum, der er præget af kvalitet og velplanlagte funktioner. Med bevarelsen af de gamle skolebygninger skal vi skabe et nyt byområde, der med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet skal danne den bedste ramme om borgernes hverdags- og fritidsliv. Derfor er det vigtigt, at vi har nogle sigtelinjer for udviklingen, der tager udgangspunkt i områdets kvaliteter, og at vi husker på at værne om vores kulturarv. Vores byområder skal være smukke og rare og give mulighed for udfoldelse og fællesskab. Det kommer også til at gøre sig gældende for et nybyggeri på Frederiksborgvej 5", understreger John Ingemann Allentoft (C).

Udviklingen af det tidligere rådhusområde i Farum er et væsentligt element i udviklingen af Farum Midtby. I 2015 vedtog Furesø Byråd, at den fremtidige anvendelse af området skal bredes ud til en blandet anvendelse med primært boliger og med publikumsmæssige aktiviteter i stueetagerne som fx cafeer/restauranter, liberale erhverv, kontorer eller offentlige formål.

Øvrige fakta

  • Området omfatter Frederiksborgvej 3-5 samt parkeringsanlægget på den sydlige del af Frederiksborgvej.
  • I overensstemmelse med principperne i Kommuneplan 2013 skal sammenhængen mellem Kumbelhaven og Farum Bytorv styrkes med dels et sammenhængende grønt byrum på begge sider af Frederiksborgvej og en mere direkte øst-vest-gående fodgængerforbindelse i forlængelse af den eksisterende gangtunnel under Frederiksborgvej – eventuelt via en gennemgang i midterfløjen af den gamle skole
  • Cykelparkeringen på hjørnet af Stavnsholtvej integreres i nybyggeriet.

Rådhusgrunden i Farum

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen



Relevante links