Høringssvar fra borgerne skal gøre plan for Laanshøj endnu bedre

Laanshøj, delområde 2
Lokalplanen for at udbygge Laanshøj til en sammenhængende bydel har nu været i høring. Politikerne vil nu nærstudere høringssvarene, der skal bruges til at gøre en god plan endnu bedre. Det samarbejder et bredt flertal i Furesø Byråd nu om.

Furesø Byråd - og før det Værløse Byråd - har i mange år arbejdet for at skabe en sammenhængende bydel i Laanshøj.  Kommuneplanen for udbygning af området har været på plads i mere end 10 år. Nu skal en ny lokalplan sikre, at visionerne kan realiseres. Politikerne vil nu vurdere alle de indkomne høringssvar og nøje vurdere, hvordan høringssvarene kan bidrage til at gøre planen for udbygning af Laanshøj endnu bedre. 

Målet er, at skabe nye velfungerende boligområder i de grønne omgivelser med plads til både nye børnefamilier og til seniorer. Byggeriet skal arkitektonisk og æstetisk spille sammen med det eksisterende kaserneområde. I forbindelse med udbygningen vil der ske en forbedring af trafikafviklingen og trafiksikkerheden på Kirke Værløsevej, Lejrvej og Sandet til glæde for både bilister og cyklister. Både de nuværende og de kommende beboere i Laanshøj vil få glæde af nye fællesfaciliteter og et fælleshus for hele området. Naturen vil blive sikret gennem bevarelse af træer og grønne områder, en økologisk forbindelse i øst og syd samt let adgang til de store naturområder på Flyvestationen, Hjortøgård og Præstemosen. Efter den planlagte udbygning vil Laanshøj fortsat være et af de mindst bebyggede og mest grønne boligområder i Furesø. 

GF Laanshøj, der er en paraplyorganisation for de 12 eksisterende grundejerforeninger i området, står bag et af de mange indkomne høringssvar. Heraf fremgår bl.a., at kommune og grundejerforeningerne i fællesskab bør evaluere trafikudviklingen et år efter udbygning af området for at vurdere behovet for yderligere trafikreguleringer internt i Laanshøj. Det fremgår også af høringssvaret, at man ønsker klarhed vedrørende de økonomiske forpligtelser ved fremtidig vedligehold af vandtårnet og andre fælles faciliteter i området. 

Det er høringsvar som disse, politikerne nu skal analysere nærmere.

"Høringen er afslutningen på en lang proces, hvor vi løbende har fået bidrag og kommentarer fra en bred kreds. Vi er glade for de mange bidrag, som sammen med de ca. 100 senest indkomne høringssvar giver udvalg og byråd sikkerhed for, at sagen er belyst fra alle tænkelige vinkler, inden den endelige beslutning træffes, siger udvalgsformand John Ingemann Allentoft (C). I den forbindelse skal vi finde de bedst mulige løsninger vedrørende arkitektur, trafikafvikling og naturbeskyttelse,"  siger udvalgsformanden, der ser frem til en grundig drøftelse af de forskellige høringssvar og forslag til ændringer af lokalplanforslaget på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. marts. 

Tidsplan:

  • 6. februar: Høringsfrist. 
  • 2. marts: Dagsorden til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget offentliggøres - inkl. ændringsforslag på baggrund af høringssvar
  • 8. marts: Lokalplanforslaget behandles i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
  • 22. marts: Lokalplanforslaget behandles i Økonomiudvalget
  • 29. marts: Lokalplanforslaget behandles i Furesø Byråd

Fakta

Bydelen har fået sit navn efter områdets højeste punkt som ligger 37 m over havet: Laanshøj, og det er her Flyvestationens gamle vandtårn har stået siden 1910. Lokalplansforslaget, der var i høring frem til 6. februar, reserverer plads til et fælleshus ved det gamle vandtårn. 

Lokalplanforslag 122 fastlægger først og fremmest bestemmelser om områdets overordnede vejstruktur og afgrænsningen af delområder til boligbyggeri og rekreative formål. Desuden fastlægger planforslaget konkrete bestemmelser om byggeriets omfang, udformning og placering under hensyn til naturen og kulturmiljøet omkring det oprindelige kasernebyggeri i Laanshøj. Herunder sikrer lokalplanforslaget blandt andet, at nybyggeri holder en afstand til spredningskorridoren for markfirben i området.

 

 


Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen