Kommuneplan 2017 klar til nyt byråd

Forside på Forslag til kommuneplan 2017
Den nye kommuneplan blev vedtaget onsdag aften af det afgående byråd, der hermed giver stafetten videre. 

Formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune, John Ingemann Allentoft (K) glæder sig over at kunne give den overordnede plan for kommunens udvikling videre til det nye byråd og de nye politiske udvalg.
"Det er en omfattende revision, kommuneplanen har været igennem. Nu er den klar som et væsentligt fundament for det nye byråds arbejde med at videreudvikle Furesø Kommune", siger han.
Kommuneplanen revideres hver 4. år og handler om de fysiske rammer i kommunen. I planen kan du blandt andet læse om, hvordan byområder med boliger og erhverv skal udvikle sig, og hvordan balancen mellem benyttelse og beskyttelse af vores natur skal være. Der har i denne revision af kommuneplanen været særlig fokus på landskab og natur, på byer og centre og på erhvervsområder. Samtidig med revisionen af kommuneplanen er der også udarbejdet en sammenhængende planlægning for Flyvestationen.

En god proces

Miljørådet, som repræsenterer en række lokale foreninger, har deltaget i både planlægning og gennemførelsen af borgermøder og en bustur rundt i kommunen. Miljørådet har samtidig været en vigtig høringspart og er løbende blevet informeret om fremdriften i arbejdet.  
"Lige fra den første høring, planlægningen af workshop og udflugt etc. er vi blevet fint hørt og vil gerne fremhæve det meget fine og intense samarbejde og de følgende mange møder med forvaltningen gennem mere end et år som et godt eksempel på god borgerinddragelse, der burde danne model for fremtidige store emner," siger Miljørådets formand, Ingvar Frier.  

Fokus på naturen og det åbne land

Flere af de nye emner i kommuneplanen vedrører naturen og det åbne land. Det gælder blandt andet udpegningen af et Grønt Danmarkskort og bevaringsværdige bygninger i det åbne land, og så er Flyvestationen og Naturpark Mølleåen skrevet ind. Det sidste efter, at Naturpark Mølleåen modtog Friluftsrådets mærkning som Dansk Naturpark i 2016.

"Mange af os bor her, fordi vi her er tæt på naturen. Furesø Kommune rummer noget af landets mest artsrige natur, som vi skal beskytte og sikre, så også de kommende generationer kan få glæde af naturen. Og det tager planen hånd om, siger Lene Munch-Petersen (A), næstformand i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Høringssvar viser engagement 

I den offentlige høringsperiode indkom der 59 høringssvar fra blandt andet andre myndigheder, grundejerforeninger og en underskriftsindsamling med 100 underskrifter om synspunkter på byfortætning.

"Det er positivt med de mange høringssvar. Jeg ser det som et tegn på en stor interesse og engagement i vores kommunes udvikling, hvor vi arbejder for at skabe løsninger sammen med borgere, lodsejere, erhvervslivet og andre aktører, siger John Ingemann Allentoft (K).
 
Høringssvarene har givet justeringer og præcisering af planerne, blandt andet er mulighederne for byfortætning i Farum Midtby reduceret, og det er besluttet, at de fremtidige anvendelsesmuligheder for (dele af) erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej kan overvejes i den kommende planperiode.

Det kom der ud af høringsfasen

Forslag til Kommuneplan 2017 og Sammenhængende Planlægning for Flyvestationen var i offentlig høring fra juli 2017 til oktober 2017.

De mange svar giver ideer til planperioden for de næste fire år. Mange svar handlede om planlagte stier, veje, trafik og trafikstøj. Dette emne er ikke revideret, men kun opdateret i planen, og så er det besluttet, at der i den kommende planperiode skal arbejdes strategisk med trafik- og mobilitetsplanlægning.
Ønsket om stilleområder er indskrevet i kommuneplanen som et emne, der skal arbejdes videre med i den kommende planperiode.
Endelig er der er kommet en række bemærkninger til den sammenhængende planlægning for Flyvestationen, som især angår veje, stier og adgang til Flyvestationen. 
Mange input og synspunkter, som det nye byråd kan drøfte og involvere i deres arbejde med udvikling af Furesøs by- og landområder.

Du kan finde mere information om planerne på www.furesoe.dk/kommuneplan2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Relevante links