Furesøs skoler rykker helt i top

Billede af læsende barn
Skolevæsenet i Furesø Kommune er blandt Danmarks bedste. På tværs af skolerne sluttede de 20 procent dygtigste elever med et gennemsnit på mellem 10,5 og 11,5 ved folkeskolens afgangsprøve i 2015.
Eleverne i Furesø har gennem de sidste 6 år trukket deres karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve op fra 7,2 i skoleåret 2009-2010 til 7,9 i 2014-2015. Det bringer Furesøs folkeskoler op på en delt, national sjetteplads med et af landets bedste resultater. Gennemsnittet på landsplan var på 7,0 ved afgangsprøven i 2014/15.

Afgangsprøvekaraktererne er en indikator for den faglige kvalitet i Furesøs skoler, og resultaterne bliver derfor modtaget med glæde af Furesø Kommunes Børne- og Skoleudvalg, der onsdag drøftede de mange pointer i ”Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune”.
Rapporten bygger på indberetninger til Undervisningsministeriet, men udstikker også retningen for arbejdet på skolerne helt ned til den enkelte elev. Derfor er rapporten netop sendt til kommentering i skolebestyrelserne og blandt andre interessenter på skoleområdet, som har noget at være stolte af, siger Henrik Poulsen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget i Furesø.
”Resultaterne viser, at vi har god grund til at være stolte af Furesøs skoler. Der er lagt meget arbejde og engagement i at få skolereformen skudt godt i gang her i Furesø. Samtidig leverer skolerne rigtig gode resultater efter det første år med skolereformen. Det kan vi takke lærerne og pædagogerne for. Vi har et attraktivt skolevæsen med kompetente medarbejdere og dygtige elever”.

Et andet lyspunkt, som Henrik Poulsen hæfter sig ved, er, at Furesø også ligger højt placeret i den landsdækkende trivselsmåling, hvor eleverne selv har svaret på en række spørgsmål om blandt andet undervisningen og deres relationer til kammerater og lærere.

Udfordringer er kendte og komplicerede

Kvalitetsrapporten viser også, at mens de dygtigste elever bliver stadigt dygtigere, er der ikke samme fremgang at se blandt de elever, der får de dårligste resultater. Forskellen mellem de elever, der får de bedste resultater og de elever, der får de dårligste resultater, er med andre ord blevet større.

Det forhold er Henrik Poulsen opmærksom på.
”At løfte eleverne med de dårligste resultater er vel nok den største udfordring for Furesøs skolevæsen. Det skal vi blive bedre til. I denne gruppe af elever har vi blandt andet en del tosprogede, og jeg er glad for, at byrådet i budgettet for 2016 og årene frem har øremærket en pulje til indsatser for de tosprogede. Gennem de sidste år har vi haft et særligt fokus på de tosprogede, og vi har gjort os en del erfaringer med, hvad der virker i forhold til denne gruppe af elever. Vi er også opmærksomme på, at drengene generelt klarer sig dårligere end pigerne ved folkeskolens afgangsprøver. Vi skal til at fokusere mere på, hvad vi kan gøre for at løfte de elever, der ligger i den laveste ende af karakterskalaen, og finde metoder til at få en stigende læringskurve ind her, understreger han.

”Vi ved, at barnets tidlige år er væsentlige for barnets udvikling senere i livet. For at få gode resultater med vores indsats i skolerne vil vi derfor også have fokus på indsatser allerede i vuggestue og børnehave”.

Fortsat fokus på læsning

En anden indsats, der følges år for år, er den tidlige læseindlæring i indskolingen. Her viser årets resultater, at det fortsat er relevant at arbejde målrettet med elevernes læsekompetencer. Gode læsekompetencer er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen og dermed deres læring i alle fag.

Henrik Poulsen lægger nu op til en konstruktiv dialog med personale og skolebestyrelser, så der bliver sat ind i forhold til rapportens forskellige opmærksomhedspunkter.
”Vi ved, at læringen styrkes for alle elever, når der er fokus på hver enkelt elevs faglige udvikling og progression. Det er ganske enkelt motiverende for den enkelte elev. Jeg håber, at resultaterne i kvalitetsrapporten også vil være udgangspunkt for dialog ude på skolerne og at lærere og pædagogerne bidrager med deres viden og erfaring, så resultaterne kan danne afsæt for handlinger”, slutter udvalgsformanden.


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008