Furesøs skoler rykker sammen om de økonomiske udfordringer

Undervisningslokale
De økonomiske udfordringer for skolerne i Furesø Kommune får nu skolelederne, Furesø Lærerkreds og BUPL Storkøbenhavn til at rykke sammen og finde fælles løsninger.

Den gennemsnitlige undervisningstid for lærerne øges fra de nuværende 750 timer årligt til 765 timer som en konsekvens af Byrådets budgetvedtagelse. For samtidig at sikre både gode arbejdsvilkår og et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger er der aftalt et tillæg til den Fælles Forståelse for, hvordan arbejdet udføres i Furesø Kommunes skoler.

Skoleledere, lærere og pædagoger i Furesø Kommune har i samarbejde med forvaltningen indgået et tillæg til aftalen om den Fælles Forståelse, som parterne i Furesø indgik i forbindelse med Folkeskolereformen. Tillægget er et bidrag til at sikre den fornødne kvalitet og undervisning i folkeskolen med de ressourcer, der er til rådighed.

Der er aftalt et maksimalt årligt undervisningstimetal på 810 timer. Det betyder, at ingen lærere kan pålægges at undervise mere end det maksimale undervisningstimetal. Samtidig er det aftalt at reducere i bl.a. dokumentationskrav, registreringsopgaver og øvrige opgaver på skolerne.

Større frihedsgrader lokalt

Det er også aftalt, at de forskellige faglige kompetencer, som lærere og pædagoger repræsenterer, skal bringes i endnu bedre samspil til gavn for læring, dannelse og trivsel for skolebørnene.

Formand for Børne- og skoleudvalget, Henrik Poulsen (S) mener, at den nye Fælles Forståelse er et godt udtryk for, hvordan man kan sætte sig sammen alle parter og finde gode og konstruktive løsninger til gavn for det samlede skolevæsen i Furesø Kommune.

”Kommunernes økonomi er trængt i disse år. Det gælder for alle kommuner og det kan mærkes også på skoleområdet. I den forbindelse er det rigtig godt, at vi her i Furesø har et godt samarbejde om at få det bedst mulige ud af ressourcerne. Politisk vil vi gerne kvittere for den nye Fælles Forståelse. Det gør vi blandt andet ved at give de fornødne frihedsgrader til, at skolerne i et godt og konstruktivt samarbejde med skolebestyrelserne kan finde konkrete løsninger, der passer til den enkelte skole. Vi har netop aftalt at gå i dialog med skolebestyrelserne om de udfordringer, vi har for folkeskolen. Derfor vil hele Børne- og skoleudvalget afholde at fælles seminar for skolebestyrelserne inden sommerferien, hvor vi kan gå i dialog om dette og kommende års udfordringer og skabe en langsigtet og holdbar løsning for, hvordan vi skal drive det samlede skolevæsen i Furesø Kommune”, afslutter, Henrik Poulsen.

Fælles forståelse om tid og metoder

Formanden for Furesø Lærerkreds, Morten Krarup, er tilfreds med, at der nu bliver lagt nogle faste kriterier ind for, hvordan arbejdet tilrettelægges på skolerne.
”Lærerne skal vide, hvor grænsen er for, hvor meget undervisningstid man kan pålægge den enkelte lærer. I en tid, hvor vi oplever et maksimalt pres på ressourcerne, sikrer det en vis ro og stabilitet omkring opgaveløsningen på skolerne, at den enkelte lærer kender sine rettigheder om den maksimale undervisningstid”, siger han.

Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Furesø, Jette Toldsted, lægger vægt på, at pædagogerne indgår fagligt og metodemæssigt i tæt samarbejde med lærerne om indfrielsen af intentionerne med folkeskolereformen.
”Centralt i den Fælles Forståelse står pædagogernes rolle for hverdagen i klassen. Det handler ikke blot om at sikre rammerne for børnenes sociale udvikling, men også at klassens trivsel og den enkelte elevs plads i fællesskabet er i fokus, når vi planlægger skoledagen, understreger hun.

Ulla Andersen, der er formand for skolelederforeningen i Furesø, finder det helt afgørende, at ressourcerne kan udnyttes bedst muligt til fordel for børnene og at det fortsat er ledelserne, der tilrettelægger arbejdsdagen på skolerne.
”Med den Fælles Forståelse bekræfter vi hinanden i, at vi kan finde løsninger sammen. Ledelsen har ansvaret for at lede og fordele arbejdet med respekt for de nye rammer for tilrettelæggelsen af arbejdet, hvor vi nu systematisk vil gennemgå vores opgaver og se på, hvordan vi finder de bedste løsninger på den enkelte skole. Vores skolebestyrelser vil naturligt blive inddraget i, hvordan denne proces tilrettelægges på de enkelte skoler, tilføjer hun.

Udfordringer skal håndteres

Anledningen til at genforhandle aftalen om Fælles Forståelse bunder i økonomiske udfordringer, bl.a. som følge af flere børn generelt i Furesøs skoler samt et stigende antal børn med behov for specialundervisning og børn med behov for et sprogforløb, fordi de kommer som flygtninge eller er tilflyttere fra et andet EU-land. Byrådet bevilgede den 30. marts 2016 5,3 mio. kr. ekstra til folkeskolen for at imødegå nogle af disse udfordringer.

Sideløbende har Børne- og skoleudvalget sat et arbejde i gang for at få skabt et inklusionscenter i Furesø, der både skal styrke den gode faglige kvalitet i kommunens inklusionsindsats og samtidig medføre en bedre ressourceudnyttelse af de ca. 100 mio. kr., som kommunen årligt anvender til specialundervisning.

Yderligere oplysninger:

Henrik Poulsen, formand for Furesø Kommunes Børne- og skoleudvalg (S), tlf. 72165008

Ulla Andersen, formand for Skolelederforeningen i Furesø Kommune, tlf. 72164154

Jette Toldsted, Fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Furesø Kommune, BUPL Storkøbenhavn, tlf. 40415297

Morten Krarup, formand for Furesø Lærerkreds under Danmarks Lærerforening, tlf. 21740864


Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008

Relevante links

» Abonner
» FFO