Nedlæggelse af offentligt vejareal

Den 21. august 2014 godkendte Miljø-, Plan- og Teknikudvalget arbejdet med at nedlægge et offentligt vejareal på ca. 60 m2 på Bymidten 23.

Hvad skal arealet bruges til?

KFI Holding A/S, der ejer SuperBest-ejendommen på Bymidten 23 i Værløse, ønsker at udvide butikken med et nyt grøntmarked i form af en uopvarmet glasbygning foran bygningen. Det skal afgrænse det areal, der i dag benyttes som grøntmarked. Se kort over arealet.

Med det foreslåede byggeprojekt vil butikkens facade flugte med de øvrige facader på østsiden af Den Røde Plads. I butikkens åbningstid vil glasbygningen kunne åbnes mod omgivelserne. Det er et vilkår for projektet, at passagen mellem Den Røde Plads og parkeringsområdet ved Stiager opretholdes i sin fulde bredde og ikke benyttes til vareudstilling og lignende.

Hvad siger loven?

Beslutningen har hjemmel i Lov om offentlige veje Kap. 2, § 23, og den efterfølgende nedlæggelsesprocedure vil følge reglerne i kapitel 9. Af beslutningen følger, at det omhandlede areal ikke opretholdes som vej men udgår som færdselsareal og tilbydes Bymidten 23, Matr.nr. 1dg Ll. Værløse By, Værløse.

§ 90, stk.2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.
§ 91. Såfremt der ikke i medfør af § 90 træffes bestemmelse om opretholdelse af en nedlagt offentlig vej som privat, skal vejarealet, uanset fra hvilke ejendomme det er erhvervet, delt efter vejens midtlinje, tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme for overtagelsesbeløb, der fastsættes af vejbestyrelsen.
Stk. 2. I mangel af mindelig overenskomst om overtagelsesbeløbets størrelse fastsættes dette efter reglerne i §§ 51-58.
Stk. 3. Når hel eller delvis nedlæggelse af vejen er forudsat i en lokalplan, kan vejbestyrelsen uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 frit råde over vejarealet. Det samme gælder, når en grundejer ikke ønsker at overtage vejarealet for det fastsatte beløb.
Stk. 4. Vejbestyrelsen kan i særlige tilfælde tilpligte ejeren af en tilgrænsende ejendom at overtage et aflagt vejareal.
Stk. 5. Vejbestyrelsen drager omsorg for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med nedlæggelse af veje som offentlige.

Af § 90, stk. 6 fremgår endvidere, at der skal gives en frist på mindst 8 uger ”til over for vejbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser vejbestyrelsen dette, kan afgørelsen kræves indbragt for de i §§ 57 og 58 nævnte taksationsmyndigheder inden 8 uger efter at afgørelsen er meddelt.”

Sidst opdateret 08. januar 2016

Kontakt

Vej og Park

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)