Genforhandling

Furesø Kommune skal genforhandle Furesøaftalen i 2010. Der pågår i øjeblikket forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvornår den denne genforhandling skal finde sted, og hvad indholdet heri skal være.

I Furesøaftalen står der:


Der er mulighed for genforhandling af de økonomiske vilkår for sammenlægningen ved indgangen til valgperioden 1. januar 2010 og 1. januar 2014, hvis forudsætninger for aftalen ændrer sig væsentligt. I en eventuel genforhandling vil endvidere kunne indgå samfundsøkonomiske forudsætninger vedrørende udskrivningsgrundlag, udgiftsstigninger og gevinster ved kommunesammenlægninger samt eventuelle uforudsete forhold vedrørende den nye kommunes økonomi.

Der er opmærksomhed om, at en omlægning af (en del af) låneforpligtelserne til variabelt forrentede lån kan indebære en forøget renterisiko. En stigning i den korte rente (3-måneders CIBOR) på mere end 1 procentpoint i forhold til renten på tidspunktet for låneomlægningen vil i lyset af finansieringsbehovet betragtes som en væsentlig ændring af forudsætningerne og vil derfor medføre genforhandling af det særlige tilskud.

Hvis salgsindtægterne vedr. Farum Nordby viser sig væsentlig større end forudsat i åbningsbalancen (målt i faste priser), vil der ved genforhandlingen pr. 1. januar 2010 kunne ske en tilpasning af forskellen mellem beskatningsniveauerne i overensstemmelse hermed.


Derudover fremgår det af brev fra Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen af 11. oktober 2007, at Furesø under alle omstændigheder vil få taget aftalen op til genforhandling i 2010. Læs brevet fra ministeren.

Yderligere brevveksling mellem kommunen og ministeriet findes her nedenfor.

Du kan desuden følge den aktuelle udvikling i sagen om genforhandling af Furesøaftalen.

Sidst opdateret 07. marts 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.