Flyvestationen

Furesø Kommune fik i forbindelse med Furesøaftalen overdraget Flyvestation Værløse som "morgengave". Værdien af flyvestationen er ikke fastlagt i aftalen, men overdragelsen skete med henblik på realisering af området indenfor en rekreativ og naturmæssig udvikling samt bolig- og erhvervsudvikling.

Af Furesøaftalens tekst fremgår det:


Regeringen vil søge forligspartiernes opbakning til at kunne tilbyde Værløse Kommune / den nye kommune vederlagsfrit at overtage den resterende del af den nuværende Flyvestation Værløse med henblik på realisering af området inden for en rekreativ og naturmæssig udvikling samt bolig- og erhvervsudvikling som angivet eksempelvis i kommunens planoplæg til Kulturstation Værløse.

Der er ikke i forudsætningerne for aftalen indgået en særlig værdisætning af Flyvestation Værløse.

Indenrigs- og sundhedsministeriet skal pege på anvendelsesmulighederne vedrørende Flyvestation Værløses arealer. Miljøministeriet har over for Indenrigs- og sundhedsministeriet tilkendegivet, at miljøministeren med sin indsigelse mod HUR´s forslag til Regionsplan 2005 har åbnet mulighed for yderligere anvendelse og bebyggelse af flyvestationen, såfremt den nye kommunalbestyrelse gennem kommuneplanen skaber grundlaget herfor.


Dertil kommer, at det i den efterfølgende forståelsestekst mellem partierne bag kommuneaftalen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 26. maj 2005 fremgår:


Partierne har i forhold til aftalen med Farum og Værløse kommuner i fællesskab noteret sig, at værdien af Flyvestation Værløse dels afhænger af planlægningen for området, dels af udgiftsniveauet i forbindelse med en miljøoprydning mv. på arealet.

Flyvestationen er karakteriseret ved at indeholde områder med større forureninger, startbaner, flyshelters, m.v. Miljøforpligtelsen i den henseende skønnes at udgøre op til 175-275 mio. kr. Dette vil dog afhænge af områdets fremtidige anvendelse.

Værdien af flyvestationen er på dette grundlag i forbindelse med forsvarsforligsforhandlingerne og den endelige konsolidering ansat til at bibringe forsvaret et nettoprovenu på ca. 25 mio. kr. Forpligtelsen til evt. miljøoprydning forudsættes hermed at overgå til den, der overtager ejendommen.

(...) 

I aftalen er det endvidere forudsat, at Værløse kommune/den nye kommune skal tilbydes at overtage Flyvestation Værløse vederlagsfrit.

Der er enighed om overdragelsen af flyvestationen til Værløse kommune/den nye kommune. Der er samtidig enighed om, at forsvarsforliget tilgodeses ved på anden måde at kompensere forsvaret for det forudsatte nettosalgsprovenu for Flyvestation Værløse på 25 mio. kr.

Partierne er enige om, at staten - i henhold til genforhandlingsklausulen i indenrigs- og sundhedsministerens aftale med Farum og Værløse kommuner - skal forlange genforhandling, hvis kommunen opnår en økonomisk nettogevinst på over 100 mio.kr. ved frasalg af Flyvestation Værløse eller dele heraf.


I nedenstående dokument finder du en tidslinje, der angiver de enkelte begivenheder relateret til udviklingen i forhold til kommunens overtagelse af Flyvestation Værløse.

Læs mere om Flyvestation Værløse. På siden finder du også dokumenterne i sagen som f.eks. kommuneplanen for Flyvestationen, fredningskendelserne, kommunens breve til Naturklagenævnet m.v.

Furesø Kommune har i august 2009 meddelt forsvaret, at kommunen ikke har mulighed for at genoptage forhandlingerne, før et nyt byråd er tiltrådt 1. januar 2010.

Sidst opdateret 10. december 2012

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.