Aktuelt om Furesøaftalen

Følg den seneste udvikling i genforhandlingen af Furesøaftalen.

Furesø Kommunes underskrevne gældsbrev fra Finansministeriet.

Gældsbrev Furesøaftale 2011

Furesøaftalen, finansiel strategi og fremtiden

Tirsdag den 14. juni inviterede Furesø Byråd til borgermøde om Furesøaftalen og dens betydning for kommunen. Samtidig blev der orienteret om byrådets overvejelser i forbindelse med en finansiel strategi for Furesø, og endelig blev en visionsproces for Furesø Kommune skudt i gang. 

Underskrevet Furesøaftalen

Furesø Kommune har nu modtaget den underskrevne Furesøaftale, fra Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Læs den underskrevne Furesøaftale her.

Spørgsmål til byrådsmødet den 30. marts 2011

Du kan læse de stillede spørgsmål og tilhørende svar fra byrådsmødet den 30. marts 2011 nedenfor:

Svar på spørgsmål stillet til Byrådet forud for byrådsmødet den 30 marts

Svar til Ole Osterhammel BR den 30 marts 2011

Fakta om Furesøaftalen

Med den nye Furesøaftale er der fundet en samlet løsning på kommunes store gæld. Aftalen indebærer en låneomlægning og et nyt statstilskud. Samtidig fortsætter de ordninger, der blev fastlagt i den oprindelige Furesøaftale.

Aftale indgået den 8. marts 2011

Indenrigsministeren og Furesø Kommune er nået til enighed om en aftale, der en gang for alle giver Furesø tro på fremtiden.

Læs pressemeddelelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet her.

Læs aftaleteksten her.

Brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder

Der er den 3. marts 2011 fremsendt et brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Brevet kan læses her.

Brev til de politiske ordførere på Christiansborg

De politiske partier i Furesø Byråd har sendt et brev til de respektive politiske ordførere på Christiansborg for at forklare kommunens udgangspunkt forud for de afgørende forhandlinger. Læs brevet her.

Brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder

I forlængelse af de seneste møder har Furesø Kommune den 11. februar 2011 sendt et brev til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder.
Brevet kan læses her. 

Råudkast til ny aftale til afløsning af aftalen af aftalen af 19. maj 2005.

På baggrund af de møder, der har været holdt i løbet af 2010, har Indenrigsministeriets embedsmænd udarbejdet ”Første reviderede råudkast” til en aftale, der skal afløse Furesøaftalen fra 2005 om sammenlægningen af Farum og Værløse kommuner". Råudkastet er et  arbejdspapir, som er første skridt på vejen mod den endelige politiske aftale. Papiret har således ikke være behandlet politisk endnu. 
Se Råudkastet.
Læs pressemeddelelsen: Råudkast til ny Furesøaftale drøftes politisk.

Kronik om Furesøaftalen

Borgmester Ole Bondo Christensen og viceborgmester Susanne Mortensen har udarbejdet en kronik om Furesøaftalen. Kronikken blev bragt i Frederiksborg Amtsavis, dknyt samt Furesø Avis.
Læs kronikken her

Brev til indenrigs- og sundhedsministeren samt udkast til forligstekst

Der er den 1. december 2010 sendt et brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder med tilhørende udkast til forligstekst. Der er i brevet anmodet om et møde inden jul.

Læs brevet her
Læs udkast til forligstekst her

Brev til indenrigs- og sundhedsministeren, 11. november 2010

"Det samlede byråd ser frem til en snarlig løsning på sagen", skriver borgmester og viceborgmester til indenrigsministeren med kopi til finansministeren. I brevet pointeres, at Furesø Kommune ikke ønsker særbehandling, men at der er en forventning om, at løfterne i sammenlægningsaftalen bliver overholdt - herunder at kommunen bliver økonomisk bæredygtig, samt at borgerne ikke skal undgælde for de spektakulære og delvist kriminelle dispositioner i den tidligere Farum Kommune.

Læs brevet her.

Brev til indenrigs- og sundhedsministeren, 14. oktober 2010

Efter en direkte kontakt mellem borgmester Ole Bondo Christensen og indenrigsminister Bertel Haarder lægger Furesøs politikere nu i pres på i et brev - underskrevet af alle partier i byrådet - for at finde en løsning i forhandlingerne om Sammenlægningsaftalen, og understreger samtidig behovet for at finde en hurtig og langsigtet løsning på kommunens økonomiske situation.

Furesø Byråd har tidligere foreslået indenrigsministeren en løsningsmodel, der bygger på et statslån med en fast lav forrentning på 2 pct. kombineret med en forlængelse af løbetiden og perioden for det nuværende særtilskud. Som et alternativ foreslår byrådet bl.a. nu, at staten overtager den del af kommunens finansielle forpligtelser, som ligger ud over, hvad en tilsvarende kommune har.

Læs brevet her.

Brev og notat til indenrigs- og sundhedsministeren, 14. september 2010

Furesø er parat til sidste fase af forhandlingerne, meddeler kommunen i et brev til indenrigsministeren. Kommunen har nu gjort sin del af arbejdet med servicetilpasninger og effektiviseringer. Nu skal der tages fat på en sanering af kommunens store gæld på næsten 3 milliarder kroner, som Furesø blev født med.

Med brevet følger endnu et forslag til, hvordan Furesø kan gøres økonomisk bæredygtig. Forslaget indebærer en forlængelse af lånets løbetid med en fast reduceret rente og en forlængelse af det statslige særtilskud.

Læs brevet her, og hent notatet her.

Brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, 28. maj 2010

Furesø Kommune har i et brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder sammenfattet de økonomiske vilkår, og har på den baggrund lagt op til en løsningsmodel, der kunne se således ud:

  • Løsningen på kommunens økonomiske problemer er en kombination af et statslån til en rente på ca. 2 % og en forlængelse af løbetid på lånene til eksempelvis 40 år.
  • Og at perioden for det økonomiske særtilskud forlænges i yderligere 6 år.

Læs brevet til Bertel Haarder.

Forårets forhandlingsmøder er afsluttet

Den 19. maj afviklede vi det sidste af fire møder mellem Furesø Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriets embedsmænd. Formålet med møderne har været at præsentere ministeriet for de udfordringer, som er grundvilkårene for Furesø Kommune. Der er både optimisme og bekymring at spore i Furesø Kommune.

Vi gør status, hvad har vi gjort for at leve op til sammenlægningsaftalen

Siden kommunesammenlægningen har Furesø Kommune arbejdet målrettet for at leve op til sammenlægningsaftalens forudsætninger om at skabe en kommune, der udnytter de synergieffekter og driftsoptimeringer, som kommunesammenlægningen og kommunalreformen åbnede mulighed for. Der var i sammenlægningsaftalen indlagt en forventning om, at vi skulle realisere synergieffekter for i alt 30 mio. kr. i perioden 2007-2013. Furesø Kommunes redegørelse om dette arbejde har været en del af baggrundsmaterialet for forhandlingerne med Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Læs Furesø Kommunes redegørelse om arbejdet.

Borgermøde om Furesøaftalen den 20. maj 2010

Den 20. maj blev der afholdt borgermøde om status på genforhandling af Furesøaftalen i Galaksen.

Læs mere om borgermødet. Du kan også finde de faktablade, der blev udleveret på mødet via linket.

Det tredje møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev afholdt den 5. maj

I mødet deltog kommunaldirektør Michael Schrøder, advokat Søren Stenderup Jensen, revisor Jonas Groes, Ernst and Young samt budget- og analysechef Charlotte Freil.

På mødet blev konsekvensen af den samfundsøkonomiske udvikling drøftet i relation til sammenlægningsaftalens forudsætninger.

Kommunen fremlagde beregninger der viste, at indtægterne i forbindelse med stigende befolkningstal, højere udskrivningsgrundlag, jordsalg og boligbyggeri på Flyvestation Værløse langt fra havde været så høje, som det var forventet da sammenlægningsaftalen blev indgået.

Det andet møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev afholdt den 23 . april

I mødet deltog kommunaldirektør Michael Schrøder, regnskabschef Claus Caspersen, advokat Søren Stenderup Jensen, revisor Bo Colbe og revisor Jonas Groes - begge fra revisionsfirmaet Ernst and Young.

Spørgsmålene vedrørende åbningsbalancen blev taget op igen. Det var i særlig grad spørgsmålene vedrørende værdiopgørelsen af de brugerfinansierede aktiver der blev drøftet – herunder med spørgsmålet om hvorvidt disse aktiver retligt hørte hjemme i åbningsbalancen. Endvidere blev strukturen af kommunens finansielle arrangementer drøftet samt deres indflydelse på åbningsbalancen.

Første møde på embedsmandsplan blev afholdt 8. april

Den 8. april blev det første møde med Indenrigs- og Sundhedsministeriets embedsmænd afholdt. Mødets emne var opgørelsen af åbningsbalancens poster, da Furesøaftalen blev indgået. Fra Furesø Kommune deltog kommunaldirektøren, regnskabschefen, advokat Søren Stenderup Jensen og to af kommunens revisorer fra revisionsfirmaet Ernst and Young.

Møderække på embedsmandsplan aftalt den 22. marts

Den 22. marts blev der afholdt møde mellem embedsværket i Furesø Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I mødet deltog kommunaldirektør Michael Schrøder og advokat Søren Stenderup Jensen. På mødet blev det drøftet, hvordan det politiske forhandlingsforløb om Furesøaftalen skal forberedes på embedsmandsplan. Der blev aftalt en møderække.

Første møde med ministeren den 9. marts

Tirsdag den 9. marts har Furesø Kommune haft det første møde med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder om en genforhandling af Furesøaftalen. I mødet med ministeren deltog borgmester Ole Bondo Christensen, viceborgmester Susanne Mortensen og kommunaldirektør Michael Schrøder.

"Vi har fremlagt vores synspunkter og har mødt lydhørhed hos ministeren og hans embedsmænd. Vi har fået en klar tilkendegivelse om, at Furesøaftalen skal overholdes," siger Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen bl.a. i en pressemeddelelse.

Ny minister

Det planlagte møde med indenrigs- og socialminister Karen Ellemann den 24. februar blev beklageligvis aflyst på grund af ministerrokaden tirsdag. Kommunen har nu aftalt en ny mødedato for det første møde med den nye indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. Det første møde om genforhandlingen finder sted den 9. marts 2010.

Furesø-gruppen vil mødes med statsminister Lars Løkke Rasmussen

Furesø-gruppen har den 19. februar 2010 sendt et åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor de beder om et møde. Gruppen har samtidig udsendt en pressemeddelelse om ønsket om et møde med statsministeren. Læs brevet og pressemeddelelsen.

Nedsættelse af følgegruppen

Hensigten er, at nyttegøre det engagement og de ressourcer, der findes blandt borgerne i relation til sagen og dels at tilgodese borgernes ønske om en løbende og tæt dialog, således som blandt andet "Furesøgruppen" har formuleret det.

Med henblik på at sikre ovenstående, er der nedsat et §17, stk. 4 udvalg for en følgegruppe med inddragelse af borgerne.

Bemandingen af følgegruppen er begrundet i et hensyn til, at deltagerkredsen ikke må blive for stor, samt at de borgere der indstilles til at deltage i gruppen enten skal besidde en relevant ekspertviden eller repræsentere en organiseret borgergruppe. Find yderligere information om medlemmer, kommissorium og referater.

Nedsættelse af forhandlingsudvalget

Med henblik på at sikre en bred forankring vedrørende forhandlingsforløbet i forhold til byrådet er endvidere nedsat et §17, stk. 4 udvalg med deltagelse af byrådsmedlemmer, der skal fungere som forhandlingsudvalg. Der er i sammensætningen lagt vægt på, at samtlige partier er repræsenteret og endvidere deltager kommunaldirektøren og økonomidirektøren i møderne. Find yderligere information om medlemmer og kommissorium for udvalget.

Første møde om genforhandling 24. februar

Det er nu fastlagt, at det første møde om genforhandlingen om Furesøaftalen finder sted den 24. februar 2010. Borgmester Ole Bondo Christensen, viceborgmester Susanne Mortensen og kommunaldirektør Michael Schrøder mødes denne dag med indenrigs- og socialminister Karen Ellemann til de første politiske drøftelser om genforhandlingen. På mødet skal også fastlægges en tidsplan for det videre forhandlingsforløb.

Du kan læse det brev, som borgmesteren har sendt til Karen Ellemann forud for mødet. Brevet er vedlagt et forhandlingsnotat. Furesø Kommune har også den 19. februar 2010 udsendt en pressemeddelelse.

Den nyeste brevveksling med indenrigs- og socialminister Karen Ellemann

Den 5. januar 2010 sendte Ole Bondo Christensen et brev til indenrigs- og socialminister Karen Ellemann. I brevet anmoder borgmesteren om et snarligt møde, hvor han gerne vil drøfte, hvordan Furesø Kommune og ministeriet i fællesskab kan få skabt en bæredygtig økonomi for kommunen. Kommunen har modtaget svar fra Karen Ellemann den 25. januar

Læs tidligere brevveksling mellem Furesø Kommune og Indenrigs- og Socialministeriet.

Samråd i Folketingets Kommunaludvalg den 4. november 2009

Der blev den 4. november afholdt samråd i Folketingets Kommunaludvalg. Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann var af Enhedslistens Line Barfod blevet bedt om at redegøre for, hvornår ministeren vil starte genforhandling af Furesøaftalen samt om indholdet af genforhandlingsaftalen. Se samrådsspørgsmålet.

Lydoptagelse fra samrådet lægges snarest her på hjemmesiden, så du kan høre referat fra samrådet.

Indslag i P1 Morgen den 4. november 2009

I P1s morgenudsendelse den 4. november var der et indslag om Furesø Kommune og genforhandling af Furesøaftalen. Medvirkende i programmet var bl.a. Line Barfod (Enhedslisten) , Jørgen Lundsgaard (Det Konservative Folkeparti), Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti).

Kaffeklubbens pressemeddelelse og analysenotat "Der mangler 1,4 milliard kroner!" blev udsendt den 29. oktober 2009

Kaffeklubben, der er en tværpolitisk borgergruppe i Furesø Kommune udsendte den 29. oktober en pressemeddelelse og et analysenotat, der gennemgår forudsætningerne i Furesøaftalen. Notat og pressemeddelelse er også tilsendt Indenrigs- og Socialministeriet.

Du finder pressemeddelelsen og analysenotatet.  

Kaffeklubbens efterfølgende notat af 20. april 2010 "Kommunalreformens stinker - Furesøaftalen".

Borgermøde om Furesøaftalen den 22. september 2009

Den 22. september blev der afholdt borgermøde om genforhandling af Furesøaftalen i kantinen på Marie Kruse Skolen.

Læs mere om borgermødet den 22. september 2009, hvor du også finder de faktablade, der blev udleveret på mødet.

Sidst opdateret 27. juni 2018

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)