Åbningsbalance

Aftalen om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner bygger på en opgørelse af forskellen i de to kommuners egenkapital. Furesø Kommune blev ved sammenlægningen kompenseret for denne forskel.
Af Furesøaftalens tekst fremgår følgende:
Som grundlag for drøftelserne med Værløse og Farum Kommuner om vilkårene for en sammenlægning nedsatte Indenrigs- og sundhedsministeren en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Indenrigs- og sundhedsministeriet samt Værløse og Farum Kommuner. Revisorer fra de to kommuner deltog ligeledes i arbejdsgruppen.


I afrapporteringen fra arbejdsgruppen konkluderes det, at der på opgørelsestidspunktet var en forskel i de to kommunernes egenkapital på 1,2 mia. kr. opgjort ud fra ensartede almindelige regnskabsprincipper.

I arbejdsgruppen er der enighed om, at en fremskrivning til ultimo 2006 ikke vil give anledning til væsentlige ændringer.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har anført, at der er argumenter for en nedskrivning af Farum Kommunes egenkapital som udtryk for, at visse bygninger er optaget i balancen til en værdi, som ligger ud over, hvad en kalkule over borgernes nytte ved anlæggene kan berettige. Indenrigs- og sundhedsministeriet har endvidere tilkendegivet, at der kan foretages en nedskrivning af Farum Kommunes egenkapital ved opgørelse af leasinggælden til markedsværdi, idet en sådan nedskrivning dog samtidig aktualiserer gevinster ved låneomlægninger.

Det er beregningsmæssigt forudsat, at disse korrektioner (...) udgør 800 mio. kr., som tillægges forskellen i egenkapitalen på 1,2 mia. kr.

Aftalen bygger derfor på, at der opgøres en forskel på i alt 2 mia. kr. i de to kommuners egenkapital. Denne forskel kompenseres, jf. nedenfor, ved en differentieret skattebetaling, særtilskud og værdien af en låneomlægning. Dog er en forskel på 100 mio. kr. ikke kompenseret, idet der ved fastsættelsen af de økonomiske vilkår for sammenlægningen tages et vist hensyn til generelle forskelle i egenkapital ved kommunesammenlægninger.

Det konstateres i øvrigt, at leasingkontrakterne ikke indeholder forpligtelser til at forestå bygningsvedligeholdelse for kontraktindehaveren FIH.Kompensationselementerne i Furesøaftalen blev fastsat som følger:
Kompensationselementer:
Opgjort forskel i formue for de to kommuner 2 mia. kr.
  • Differentieret skat frem til 2014, 700 mio. kr.
  • Særtilskud frem til 2021, 800 mio. kr.
  • Forventet renteoptimering, 400 mio. kr.
  • Samlet kompensation 1.900 mio. kr.
  • Ikke-kompenseret beløb 100 mio. kr.
Værdien af flyvestation Værløse er ikke værdiansat i aftalen


Nedenfor kan du finde rapporten, som KPMG udarbejdede, og som sammenlignede balancer for Værløse og Farum kommuner pr. 31. december 2003.
Sidst opdateret 25. august 2011

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.