Landbrugsjord bortforpagtes

Furesø Kommune bortforpagter 29,6 ha landbrugsjord i Værløse. Arealet er hidtil dyrket konventionelt. Arealet har status som omdriftsareal, undtagen ca. 1,5 ha, som er permanent græs. Godt én ha af arealet er registreret som lovligt beskyttet naturtype, jfr. § 3 Naturbeskyttelsesloven. Fremadrettet skal arealer dyrkes uden sprøjtemidler (herbicider, insekticider, fungicider), undtagen de præparater, der er tilladt i økologisk jordbrug.

Landbrugsarealet forpagtes fra 1. oktober 2017 til 31. august 2022. Der sigtes mod indgåelse af forpagtningskontrakt inden udgangen af august, således at forpagter i givet fald kan søge støtte til økologiomlægning inden 1.9.2017.

Jorden bortforpagtes på markedsvilkår, og Furesø Kommune opfordrer alle interesserede til at henvende sig. På baggrund af indkomne henvendelser vil Furesø Kommune indgå forhandlinger om fremtidig forpagtningsaftale. 

Furesø Kommune vil bl.a. vægte følgende i udvælgelsen af forpagter:  

- Forpagteren er økologicertificeret og vil drive markerne økologisk
- Naturmæssige hensyn i driften af landbrugsarealerne
o Læhegn og beplantninger
o Plads til vilde planter, insekter og sommerfugle i markerne.
o Hensyn til søer og vandløb

Oversigt over landbrugsarealernes størrelse og beliggenhed ses her.

Er du interesseret, skal du SENEST 24. AUGUST 2017, KL. 12.00 henvende dig til By og Miljø på bme@furesoe.dk eller kontakte Stine Rahbek Pedersen, på tlf. 72164142 eller e-mail: srpe@furesoe.dk

De interesserede forpagtere vil blive kontaktet i uge 35, med henblik på forhandling og indgåelse af kontrakt. 

Sidst opdateret 17. august 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)