VVM-screening

VVM-screening er en indledende vurdering af den forventede påvirkning af miljøet.

VVM-screeningen fortages på baggrund af anlæggets karakteristika, placering og kendetegn ved dets potentielle miljøpåvirkning. Screeningskriterierne er nærmere beskrevet på VVM-bekendtgørelsens bilag 3.

Myndigheden afgør på baggrund af screeningen, om det ansøgte anlæg er VVM-pligtigt eller ikke VVM-pligtigt.

Det første er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets påvirkning er uden væsentlig betydning for miljøet. Denne afgørelse med klagevejledning meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med den gennemførte screening og bygherrens anmeldelse.  Hvis der ikke er indkommet klager over afgørelsen, kan bygherre efter udløbet af klagefristen påbegynde anlægsprojektet forudsat øvrige, nødvendige tilladelser foreligger.

Det andet er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets påvirkning af miljøet er så væsentlig, at der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse. Afgørelsen meddeles bygherren og arbejdet med arbejdet med redegørelsen igangsættes. Det indledes med offentliggørelse af afgørelsen og indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og retningslinjer i kommuneplantillægget.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)