VVM - Vurdering af virkning på Miljøet

VVM-reglerne har til formål at sikre, at eventuelle miljøpåvirkninger tages i betragtning, før der gives tilladelse til et givet anlæg. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af VVM-processen.

VVM-reglerne er en del af planloven og indeholdt i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Reglerne er nærmere beskrevet i Miljøministeriets Vejledning om VVM i planloven.

Anlæg omfattet af VVM-reglerne

Bekendtgørelsens bilag 1 oplister en række anlæg, der er VVM-pligtige. Det vil sige, at anlægget eller byggeriet ikke må iværksættes, før der er fastlagt en række retningslinjer herfor gennem et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Bekendtgørelsens bilag 1 oplister en række anlæg, der er VVM-pligtige. Det vil sige, at anlægget eller byggeriet ikke må iværksættes, før der er fastlagt en række retningslinjer herfor gennem et kommuneplantillæg med tilhørende .

Bekendtgørelsens bilag 2 oplister en række anlæg, der skal VVM-screenes, for at myndigheden kan vurdere om anlægget er VVM-pligtigt. Og visse ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg opført på bilag 1 vil skulle screenes.

Se afgørelser om VVM.

Anmeldelse

Bygherren har pligt til at anmelde et VVM-anlægsprojekt til kommunen. Det er kommunen, der har ansvaret for godkendelsen af en stor del af VVM-anlæggene, dog er Miljøministeriet myndighed for visse VVM-anlæg.

Bygherren har pligt til at anmelde et VVM-anlægsprojekt til kommunen. Det er kommunen, der har ansvaret for godkendelsen af en stor del af VVM-anlæggene, dog er Miljøministeriet myndighed for visse VVM-anlæg.
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)