Generel information om jordforurening

Lov om forurenet jord

Ifølge jordforureningsloven skal Region Hovedstaden kortlægge grunde, hvor jorden er eller kan være forurenet. Formålet er at beskytte mennesker og miljø mod forurening. Det sker ved at skaffe overblik over jordforureninger i Danmark og undgå, at forurenet jord genbruges f. eks. i børnehaver.

Oplysningerne om kortlagte grunde samles af regionen og lægges ind i matrikelregisteret og tingbogen, så vi har overblik over alle jordforureninger. Når en grund er kortlagt, er der visse begrænsninger for ejere og brugere af grunden. For eksempel skal jordflytninger anmeldes og bygge- og gravearbejde vil ofte kræve en tilladelse fra kommunen. Det skal sikre, at forurenet jord ikke bruges forkert. På den måde kan vi beskytte mennesker og miljø i fremtiden.

Vidensniveau 1 og 2

Arealerne kortlægges på to vidensniveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er. Jordloven definerer niveauerne således:

Vidensniveau 1 (V1)
"Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet."

Det betyder, at hvis regionen f.eks. har en tegning fra en byggesag, og at de på tegningen kan se, at der har ligget et garveri på arealet, så kan vi kortlægge arealet på V1. Det kan de gøre, fordi erfaringen fra mange års miljøarbejde har vist, at der meget ofte er forurening på gamle garverigrunde.

Regionen skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er tilstrækkeligt.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan en oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

Vidensniveau 2 (V2)
"Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø."

For at kortlægge arealer på V2 skal regionen have langt mere viden. Det kan f.eks. enten være resultater fra analyserede jordprøver fra arealet, eller oplysninger om at der en gang skete et uheld med forurenende stoffer.

Arealer, der tidligere er blevet registreret som affaldsdepoter, bliver betragtet som kortlagt på vidensniveau 2.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links