Klimaprojekt i Søndergårdskvarteret

Furesø Kommune og NOVAFOS samarbejder om at klimasikre boligområdet nord for Søndersø omkring Søndergårdsvej, Søndersø Park og Søndersøvej. Området er udpeget som den første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan.

Grøn løsning på Søndergårdsvej

  Åbent hus på vejen - 11. -12. september 2018 i tidsrummet 16.00-19.00 
 

Kom og hør mere om projektet. Kommunen vil sammen med NOVAFOS stå klar til at fortælle om projektet i et telt på Søndergårdsvej. 
Vi tester også en helt ny teknologi kaldet augmentet reality. Dvs. du kan se den blå-grønne vandvej i "virkeligheden" via en ipad. 

Furesø Kommune og NOVAFOS (forsyningen) samarbejder om at skybrudssikre Søndergårdskvarteret -villakvarteret nord for Søndersø. Projektets formål er, at undgå at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn også kaldet skybrud. Vandet skal styres kontrolleret på overfladen og ledes mod Søndersø. 

Hvorfor er Søndergårdskvarteret udpeget?

I 2011 ramte et kraftigt skybrud Værløse. Furesø Kommune udarbejdede derefter en klimatilpasningsplan, som udpeger Søndergårdskvarteret som første prioritet. Prioriteringen bygger især på erfaringer med problemområdet, sat op i mod konsekvenserne af skybrudsoversvømmelser. Læs mere om baggrunden for udpegningen i klimatilpasningsplanen.

Hvad skal laves?

Helt overordnet handler det om at transportere regnvandet i den ønskede retning, så man på forsvarlig vis kan lede vandet ned i Søndersø. Der skal laves en blå/grøn vandvej i Søndergårdsvej, Den blå-grønne vandvej vil fremstå som en bred græsrabat med en lavning på midten (se billede illustrationen).  Der skal ligeledes ske tiltag med forhøjede kantsten, ændrede vejprofiler, gennemgående fortove mv. Via link nederst på siden, kan du se et overordnet kort med alle løsningerne. Derudover undersøges mulighederne for et regnbed på Enebærvej, som kan supplere klimatilpasningsprojektet. Der vil være et særligt fokus på at tænke trafiksikkerheden sammen med løsningen for Søndergårdsvej.

Hvornår sker der noget?

I løbet af de sidste 2 år har Furesø Kommune sammen med NOVAFOS analyseret mulighederne for området og i tæt dialog med grundejerforeninger og borgere fremkommet med de overordnede løsningstiltag. Nu skal projektet planlægges i detaljer. Anlægsopgaven forventes sendt i udbud i slutningen af 2018, således at tiltagene kan anlægges i starten af 2019.

Hvornår kan du høre mere om projektet?

Furesø Kommune laver løbende inddragelse med de relevante borgere. I forbindelse med detailplanlægningen, vil de borgere som er "naboer" til løsningerne blive kontaktet, og til d. 11. og 12. september vil der være et "åbent hus på vejen" arrangement på Søndergårdsvej, hvor alle kan komme forbi og høre mere om projektet. Invitation til dette følger efter sommerferien.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at henvende dig til Center for By og Miljø for at høre mere om projektet. Du kan også kontakte din grundejerforening i området. Grundejerforeningerne Ved Søndersø, Søndergårds Villaby og Jomfrubakken-Søndersø Park bliver alle løbende orienteret om projektet.


Ofte stillede spørgsmål

 

Hvad er skybrud?
Svar: Når det regner så kraftigt at kloaksystemet ikke længere kan indeholde mere vand. Regnvandet vil derefter løbe op på overfladen og igennem veje, haver og folks huse for at følge det laveste punkt. Kloaksystemet er dimensioneret så det kan indeholde vand op til en regnhændelse, der statistisk set vil forekomme hvert 10. år.

Hvad betyder fælleskloak og separat kloak?
Svar: En fælleskloak er en ledning som håndterer både spildevandet som kommer fra husholdningerne og det regnvand som falder på vejene. Separat kloak har to kloakledninger. En til regnvand og en til spildevand. Søndergårdskvarteret er fælleskloakeret, så når der ikke længere er plads i rørene ved skybrud, løber vandet op af kloakken. Dermed bliver regnvandet blandet med det snavsede spildevand -såkaldt opspædet spildevand. Netop derfor er området prioriteret, i forhold til at undgå at det opspædede spildevand løber ind til private hus og haver.

Plantes der træer i den blå/grønne vandvej?
Nej, der plantes ingen træer. Mange borgere har udtrykt bekymring for skyggegener, og forvaltningen har valgt, at træer ikke er en del af projektet.

Er vandvejen det samme som en grøft?
Nej, den blå/grønne vandvej er nærmere betegnet et grønt trug. Det vil opleves som en bred grøn græsrabat med en mindre lavning i midten. Lavningen bliver ikke stejlere end at man kan gå i den. Dvs. rabatten er 4 meter bred og primært 30 cm. dyb i midten. Enkelte steder vil rabatten være 50 cm dyb.

Vil der i dagligdagen også kunne forekomme vand i den blå/grønne vandvej, og kan man forvente øgede lugtgener, myg og andre skadedyr så som rotter?
Den blå/grønne vandvej i Søndergårdsvej vil i det daglige opleves som en tør rabat. Den fungerer som transportkooridor for regnvandet. Til daglig, vil vandet løbe i kloakken via nogle kuppelriste. Der forventes derfor ikke at være hverken lugtgener, myg eller rotter som følge af løsningen. I ekstremregnssituationer vil man se vandet løbe i rabatten som en vandtransportvej.

Hvordan vil trafiksikkerheden blive påvirket, når det ene fortov på Søndergårdsvej fjernes, og vejen bliver smallere?
Bredden af Søndergårdsvej vil være 6 meter efter at vejen gøres smallere. Denne vejbredde er almindelig standart for en lokalvej. Den smallere vej vil alt andet lige nedsætte hastigheden hos bilisterne, og dermed også forbedre trafiksikkerheden.

Vil lastbiler få sværere manøvremuligheder og begrænset venderadius?
Vejen skal udformes så den lever op til vejreglerne, herunder også tilstrækkelig manøvreplads til bilister.

Bliver parkeringsudfordringen ved Vesterbo ind tænkt i projektet?
Ja, der er en dialog i gang med Vesterbo i forhold til at anvende deres grønne rabatareal til vandhåndteringen, så der samtidig er mulighed for at lave parkeringsmuligheder langs vejen. Hvordan den endelige udformning skal være, fastlægges i den kommende detailprojektering.

Hvor ofte og hvordan er der tænkt renhold og vedligeholdelse af den blå/grønne vandvej? Hvor ofte tømmes riste og rør for blade, og hvordan sikres, at løsningen virker, den dag der kommer ekstremregn?
Den primære drift vil tilfalde kommunens driftsafdeling. De præcise detaljer for driftsniveauet fastlægges i forbindelse med detailplanlægningen, og vil afhænge af de endelige valg af løsninger. En forudsætning for projektet er, at løsningerne driftes korrekt, så de hele tiden fungerer efter hensigten. I forbindelse med projektet udarbejdes en driftskontrakt til netop at sikre dette.

Hvordan bliver overkørslerne der hvor kantstenene skal forhøjes? Kan jeg være sikker på, at kunne køre ind med min bil som er lav?
Hvordan overkørslerne skal udformes findes der flere løsninger på, og den endelige form er på dette niveau ikke fastlagt. Kantstenen vil ikke blive højere end hvad der er inden for normal praksis. Forvaltningen er opmærksom på, at overkørslerne skal være brugbare for alle biltyper, også de lave.

Skal der ikke ske nogen tiltag på de nord- og sydgående veje - evt. nye kantsten?
I forhold til håndtering af skybrudsvandet, så er kantsten på de nord/sydgående veje ikke kritiske, idet der er så meget fald på vejene at vandet løber stærkt, og derfor ikke står særligt højt. Kantstenene på de nord/sydgående veje må dog ikke være lavere end nu, hvilket man skal være opmærksom på ved fremtidige asfaltarbejder.

Tager projektet højde for den nye bebyggelse (Ydungård) der skal opføres på Langhusgrunden?
Klimatilpasningsprojektet har været i løbende dialog med Ydungårdprojektet, for at sikre at vandhåndteringen bliver tænkt sammnen Alt hverdagsregn bliver håndteret på Ydungårds egen grund i henhold til gældende regler i kommunens spildevandsplan. Ved ekstremregn vil overfladevandet løbe på overfladen som det øvrige vand i området. Vandet skal ledes til Elmevej og gribes i løsningen, der etableres i klimatilpasningsprojektet.

Kan de fire udløb til Søndersø virkelig håndtere alt skybrudsvandet?
Ja, der er dimensioneret efter spildevandskomiteens anbefalinger, inklusiv fremskrivning til skybrudshændelser om 100 år. Der er taget udgangspunkt i den danske højdemodel i forhold til bestemmelse af overflader. Den hydrauliske model er blevet kvalitetssikret, og det er COWI’s faste overbevisning at de 4 anbefalede afledningspunkter er tilstrækkelige til at håndtere skybrud (100 års hændelsen), såfremt de øvrige dele af projektet gennemføres (dvs. det er centralt at der laves en øst/vestgående vandvej som leder vandet til udledningspunkterne).

 

 

Sidst opdateret 16. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links