Klimaprojekt i Søndergårdskvarteret

Furesø Kommune og NOVAFOS klimasikrer boligområdet nord for Søndersø omkring Søndergårdsvej, Søndersø Park, Enebærvej og Søndersøvej. Området er udpeget som den første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan.

Grøn løsning på Søndergårdsvej

Furesø Kommune og NOVAFOS (forsyningen) samarbejder om at skybrudssikre Søndergårdskvarteret -villakvarteret nord for Søndersø. Projektets formål er, at undgå at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn også kaldet skybrud. Vandet skal styres kontrolleret på overfladen og ledes mod Søndersø. 

Hvorfor er Søndergårdskvarteret udpeget?

I 2011 ramte et kraftigt skybrud Værløse. Furesø Kommune udarbejdede derefter en klimatilpasningsplan, som udpeger Søndergårdskvarteret som første prioritet. Prioriteringen bygger især på erfaringer med problemområdet, sat op i mod konsekvenserne af skybrudsoversvømmelser. Størstedelen af området er fælleskloakeret, så når kloakkerne ikke kan følge med længere under et kraftigt skybrud, bliver regnvandet blandet med opspædet spildevand fra kloakken. Det er bl.a. også været et af argumenterne, for netop at udpege området. Læs mere om baggrunden for udpegningen i klimatilpasningsplanen.

Hvad skal laves?

Helt overordnet handler det om at transportere skybrudsvandet i den ønskede retning, så man på forsvarlig vis kan lede vandet ned i Søndersø. Hovednerven i projektet bliver en grøn rabat i den nordlige side af i Søndergårdsvej, Rabatten vil fremstå som en bred græsrabat med en lavning på midten (se billede illustrationen ovenfor).  Der skal ligeledes ske tiltag med forhøjede kantsten, ændrede vejprofiler og gennemgående fortove.  På Enebærvej etableres et regnbed, der hvor vejen i dag er lukket af to små bede. Via link nederst på siden, kan du se et overordnet kort med alle løsningerne.

Hvornår sker der noget?

I marts 2019 begynder det første anlægsarbejde. Anlægsarbejderne forventes at foregå frem til september 2019. Opgaverne løses i etaper, så delområder færdiggøres løbende. Der kommer en mere detaljeret tidsplan ud til alle.

Har du spørgsmål, så kom og tal med os på byggepladsen

Har du spørgsmål eller er der noget som du bekymrer dig om, får du mulighed for at tale med os på byggepladsen en fast dag om ugen igennem hele anlægsfasen. Nærmere info følger.

Tidligere dialog med borgerne

Der har været en lang række møder med grundejerforeninger og borgere, herunder bl.a. en trafikworkshop, hvor fokus var på at tænke trafiksikkerhed sammen med de vandtekniske løsninger. I september 2018 har der været afholdt et Åben Hus arrangement på Søndergårdsvej, hvor alle interesserede kunne komme forbi og høre mere om projektet i detaljer.

Billeder af åbent hus arrangement

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at henvende dig til Center for By og Miljø for at høre mere om projektet. Du kan også kontakte din grundejerforening i området. Grundejerforeningerne Ved Søndersø, Søndergårds Villaby og Jomfrubakken-Søndersø Park bliver alle løbende orienteret om projektet.


Ofte stillede spørgsmål

 

Hvad er skybrud?
Svar: Når det regner så kraftigt at kloaksystemet ikke længere kan indeholde mere vand. Kloakvandet vil stuve op på overfladen og løbe over på vejen og kan risikere at løbe videre i haver og folks huse, for at følge det laveste punkt. Kloaksystemet er dimensioneret så det kan indeholde vand op til en regnhændelse, der statistisk set vil forekomme hvert 10. år.

Hvad betyder fælleskloak og separat kloak?
Svar: En fælleskloak er en ledning som håndterer både spildevandet som kommer fra husholdningerne og det regnvand som falder på vejene. Separat kloak har to kloakledninger. En til regnvand og en til spildevand. Det meste af Søndergårdskvarteret er fælleskloakeret, så når der ikke længere er plads i rørene ved skybrud, løber vandet op af kloakken. Dermed bliver regnvandet blandet med det snavsede spildevand -såkaldt opspædet spildevand. Netop derfor er området prioriteret, i forhold til at undgå at det opspædede spildevand løber ind til private hus og haver.

Plantes der træer i den blå/grønne vandvej?
Nej, der plantes ingen træer. Mange borgere har udtrykt bekymring for skyggegener, og forvaltningen har valgt, at træer ikke er en del af projektet.

Er vandvejen/rabatten det samme som en grøft?
Nej, den blå/grønne vandvej er nærmere betegnet et grønt trug. Det vil opleves som en bred grøn græsrabat med en mindre lavning i midten. Lavningen bliver ikke stejlere end at man kan gå i den. Dvs. rabatten er 4 meter bred og primært 40 cm. dyb i midten. Enkelte steder vil rabatten være 50 cm dyb.

Vil der i dagligdagen også kunne forekomme vand i rabatten, og kan man forvente øgede lugtgener, myg og andre skadedyr så som rotter?
Rabatten i Søndergårdsvej vil i det daglige opleves som en tør rabat. Den fungerer som transportkooridor for vandet. Til daglig, vil vandet løbe i kloakken via nogle kuppelriste. Der forventes derfor ikke at være hverken lugtgener, myg eller rotter som følge af løsningen. I ekstremregnssituationer vil man se vandet løbe i rabatten som en vandtransportvej.

Hvordan vil trafiksikkerheden blive påvirket, når det ene fortov på Søndergårdsvej fjernes, og vejen bliver smallere?
Bredden af Søndergårdsvej vil være 6 meter efter at vejen gøres smallere. Denne vejbredde er almindelig standart for en lokalvej. Den smallere vej vil alt andet lige nedsætte hastigheden hos bilisterne, og dermed også forbedre trafiksikkerheden.

Vil lastbiler få sværere manøvremuligheder og begrænset venderadius?
Vejen skal udformes så den lever op til vejreglerne, herunder også tilstrækkelig manøvreplads til bilister.

Bliver parkeringsudfordringen ved Vesterbo ind tænkt i projektet?
Ja, det er aftalt med Vesterbo at anvende deres grønne rabatareal til vandhåndteringen, så der samtidig er mulighed for at lave parkeringsmuligheder langs vejen. Der bliver derfor indrettet parkeringspladser langs Vesterbo, så det bliver tydeligt hvor man må holde og hvor man ikke må.

Hvor ofte og hvordan er der tænkt renhold og vedligeholdelse af rabatten? Hvor ofte tømmes riste og rør for blade, og hvordan sikres, at løsningen virker, den dag der kommer ekstremregn?
Den primære drift vil tilfalde kommunens driftsafdeling. De præcise detaljer for driftsniveauet fastlægges sammen med driften. En forudsætning for projektet er, at løsningerne driftes korrekt, så de hele tiden fungerer efter hensigten. I forbindelse med projektet udarbejdes en driftskontrakt til netop at sikre dette.

Hvordan bliver overkørslerne der hvor kantstenene skal forhøjes? Kan jeg være sikker på, at kunne køre ind med min bil som er lav?
Kantstenen vil ikke blive højere end hvad der er inden for normal praksis. Forvaltningen er opmærksom på, at overkørslerne skal være brugbare for alle biltyper, også de lave.

Skal der ikke ske nogen tiltag på de nord- og sydgående veje - evt. nye kantsten?
I forhold til håndtering af skybrudsvandet, så er kantsten på de nord/sydgående veje ikke kritiske, idet der er så meget fald på vejene at vandet løber stærkt, og derfor ikke står særligt højt. Kantstenene på de nord/sydgående veje må dog ikke være lavere end nu, hvilket man skal være opmærksom på ved fremtidige asfaltarbejder.

Tager projektet højde for den nye bebyggelse (Ydungård) der skal opføres på Langhusgrunden?
Klimatilpasningsprojektet har været i løbende dialog med Ydungårdprojektet, for at sikre at vandhåndteringen bliver tænkt sammnen Alt hverdagsregn bliver håndteret på Ydungårds egen grund i henhold til gældende regler i kommunens spildevandsplan. Ved ekstremregn vil overfladevandet løbe på overfladen som det øvrige vand i området. Vandet skal ledes til Elmevej og gribes i løsningen, der etableres i klimatilpasningsprojektet.

Kan de fire udløb til Søndersø virkelig håndtere alt skybrudsvandet?
Ja, der er dimensioneret efter spildevandskomiteens anbefalinger, inklusiv fremskrivning til skybrudshændelser om 100 år. Der er taget udgangspunkt i den danske højdemodel i forhold til bestemmelse af overflader. Den hydrauliske model er blevet kvalitetssikret, og det er COWI’s faste overbevisning at de 4 anbefalede afledningspunkter er tilstrækkelige til at håndtere skybrud (100 års hændelsen), såfremt de øvrige dele af projektet gennemføres (dvs. det er centralt at der laves en øst/vestgående vandvej som leder vandet til udledningspunkterne).

 

 

Sidst opdateret 20. februar 2019

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links