Hvor er der risiko for oversvømmelser?

På bluespotkortet du kan se, hvor regnvandet vil samle sig ved ekstrem nedbør, hvis kloaksystemet ikke virker og vandet ikke kan sive ned i jorden.

Hvis du bor ved et "bluespot"

Hvis du bor i et område, der er angivet som "Bluespot", betyder det ikke nødvendigvis, at der opstår problemer nu eller i fremtiden ved skybrud.

På oversvømmelseskortet er der ikke taget hensyn til:

  • at kloaksystem afleder størstedelen af regnvandet, som lander på befæstede arealer.
  • at noget af regnvandet fordamper.
  • at meget af regnvandet på de grønne arealer vil nedsive.
  • at mange landbrugsarealer dræner jorden.


Kortet er meget simplificeret, så derfor er det vigtigt, at du selv tager bestik af din ejendom, da du kender den bedst og ved om der er tegn på oversvømmelser, når det regner kraftigt.

På kommunens nedsivningskort kan du se, hvor godt vandet kan sive ned i dit område.

Kommunen bruger kortet til at planlægge og prioritere

Kortet viser hvor der er størst risiko for at vandet samler sig ved ekstremregn. Kommunen bruger det til at udpege:

  • hvor der bør foretages mere detaljerede undersøgelser inden bygge- og anlægsarbejde.
  • byområder, hvor der bør tages særligt hensyn til bortledning af vand i fremtiden.
  • vandløbsnære oplande med risiko for oversvømmelser fra vandløb.
  • arealer hvor dræning kan blive nødvendigt, for at undgå beskadigelser af afgrøder på længere sigt.
  • hvor det kan være hensigtsmæssigt at placere afvandingsgrøfter eller regnvandsbassiner.
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links