Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven om Forslag til Vandforsyningsplan 2016

Furesø Kommunes Forslag til vandforsyningsplan 2016 har været i 8 ugers offentlig høring. Kommunens screeningsafgørelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer har været offentliggjort samtidig med Forslag til Vandforsyningsplan 2016. Det fremgik ikke af høringsmaterialet, at der kunne klages over screeningsafgørelsen. Derfor offentliggøres kommunens screeningsafgørelse igen. Screeningsafgørelsen er en integreret del af Forslag til vandforsyningsplan 2016, og kan læses i planforslagets kapitel 9 og bilag 9, jf. 'relevante filer' nederst på siden. Dette er ikke en ny eller forlænget høring af vandforsyningsplanforslaget, men en mulighed for at klage over screeningsafgørelsen. Kommentarer til høringsforslaget, der indsendes nu, anses derfor ikke for rettidigt modtaget.

Klagevejledning til screeningsafgørelse

Der kan klages over retlige spørgsmål ved Furesø Kommunes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er meddelt, dvs. den 4. august 2016.

Sidst opdateret 31. august 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.