Screeeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven om Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021

Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Til Natura 2000-handleplanen er vedlagt en screening af planforslaget i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse. nr. 1533 af 10/12 2015.  Furesø Kommune har efter lovens § 4 på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 15. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Sidst opdateret 18. oktober 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.