Klageregler ved by- og beskyttelseslinjer

Bestemmelser i planlovens §§ 58 – 62 og naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86-88 giver klageberettigede mulighed for at klage over kommunens afgørelser om landzonetilladelser og dispensationer for bygge- og beskyttelseslinjer.

Hvem er klageberettiget

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som hovedformål. Ved dispensationer for bygge- og beskyttelseslinjer er også lokale foreninger, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, klageberettigede.

Behandling af klager

Du klager gennem Klageportalen som du finder på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Nævnet opkræver et gebyr på 500 kr. ved behandling af klager. Her kan du også finde vejledning til Klageportalen og læse om gebyrordningen.

Sidst opdateret 08. november 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen