Lokalplan 133 - Etageboliger på Frederiksborgvej –”Frederiksborgvænget” med tillæg 11 til Kommuneplan 2013

Byrådet har den 1. november 2017 vedtaget Lokalplan 133 med Tillæg 11 endeligt.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 133 omfatter et område, som i dag er bebygget med etage-
boligbebyggelsen ”Frederiksborgvænget” på Frederiksborgvej, der indeholder 122 boliger.

Lokalplanen muliggør udbygning i op til 4 etager på de eksisterende 3 etages boligblokke, samt at supplere de eksisterende boligblokke med yderligere to fritliggende boligblokke ligeledes i 4 etager. De nye boligblokke vil kunne indeholdende hhv. ca. 20 små familieboliger og ca. 24 familieboliger indrettet for seniorer.

På baggrund af lokalplanen kan antallet af boliger i området i alt komme op på ca. 200, og alle kan blive elevatorbetjent til forskel fra i dag. I visse opgange dog i form af lift/komfort elevator, som ikke opfylder kravene om fuld tilgængelighed. En del af boligerne kan anvendes til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse.

Lokalplanen sikrer tilhørende færdsels-, parkerings- og friarealer mv. i området mellem Frederiksborgvej og Farum S-station. Med baggrund i den meget stationsnære beliggenhed fastlægger lokalplanen bestemmelser om en parkeringsdækning på 1 p-plads pr. 100 m² boligetageareal. Bygningerne fungerer som afskærmning for trafikstøjen på Frederiksborgvej. De nye bygninger skal sikres mod støj indvending f.eks. ved at etablere særlig effektive lydruder.

Kommuneplantillæg 11
Da omfanget af bebyggelse i lokalplanen øges, og parkeringsnormen ændres i forhold til Kommuneplan 2013, er lokalplanen ledsaget af et kommuneplantillæg, der ændrer bebyggelsesprocenten til højst 70 % i stedet for de eksisterende rammer, der muliggør højst 55 %. Desuden fastlægger kommuneplantillægget en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 100 m² boligetageareal i området i stedet for kommuneplanens generelle krav om 1,5 p-plads pr. bolig for etagehusbebyggelse.

Offentlig høring og endelig vedtagelse
Lokalplan 133 med Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 var i offentlig høring i perioden fra den 9. maj til 11. juli 2017.

Byrådet har vedtaget planerne endeligt med en række ændringer og justeringer til lokalplanen. Det drejer sig bl.a. om at parkeringsnormen blev hævet fra 1 p-plads pr. 100 m² til 1,25 pr. 100 m², at der langs skel mod nabo mod syd skal etableres levende hegn, at færdselsarealer for gående ikke må etableres i grus eller græsarmering, at såfremt der ikke etableres fortove, må færdselsarealer kun etableres med ledelinjer (taktil belægning), og at Byrådet kan tillade, at ny bebyggelse ibrugtages, selvom en del af de krævede p-pladser ikke er anlagt med endelig belægning.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er parkeringsnormen hævet fra 1 p-plads pr. 100 m² til 1,25 pr. 100 m².
Man kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk.

Retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planloven.

Klagevejledning efter planloven
Vedtagelsen af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klageberettiget er bl.a. erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald m.fl. Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen. 

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 133 MED TILLÆG 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE DEN 20. NOVEMBER 2017.

 

Lokalplanen med kommuneplantillægget kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk/hoering og på kommunens biblioteker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 20. november 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.