Lokalplan 132 for Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

Byrådet har den 7. september 2017 vedtaget Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 132 omfatter et området, der i en årrække har været benyttet til bl.a. spejderhytter og tidligere enfamiliehuse med kommunale funktioner. På grund af områdets meget stationsnære beliggehed mellem S-banen og Kollekollevej har Byrådet fundet grunden egnet til et kontorbyggeri – evt. med boliger på øverste etage.

Lokalplanen muliggør, at der på grunden etableres en kontorbygning i tre etager med tilhørende parkering. Efter lokalplanforslaget kan den øverste etage også indrettes til beboelse i form af etageboliger.

Med forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 tilføjes etageboliger til anvendelsesbestemmelserne i rammerne for område 11C4. Samtidig medtages området i det stationsnære kerneområde omkring Værløse Station.

Offentlig høring og endelig vedtagelse
Forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 var i offentlig høring i perioden fra den 31. marts 2017 til den 26. maj 2017.

Byrådet har vedtaget planerne endeligt med en række ændringer og justeringer på mødet den 7. september 2017. Man kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk.

Lokalplanen med kommuneplantillægget kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk/hoering og på kommunens biblioteker.

Retsvirkninger
Ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planloven.

Klagevejledning efter planloven
Vedtagelsen af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klageberettiget er bl.a. erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald m.fl. Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 132 MED TILLÆG 14 TIL KOMMUNEPLAN 2013 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE DEN 26. SEPTEMBER 2017.  

 

 

Sidst opdateret 27. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.