Endelig vedtagelse af Lokalplan 131 – Værket ved Søndersø

Endelig vedtagelse af Lokalplan 131 og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009

Byrådet i Furesø Kommune har den 31. maj 2017 vedtaget at offentliggøre Lokalplan 131 - Værket ved Søndersø samt Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanen

Forslagene har til formål at modernisere Værket ved Søndersø ved dels at rive en nyere del af værket ned og opføre en ny bygning, dels at ombygge eksisterende bygninger. Samtidig er formålet med planforslagene at sikre de bevaringsværdige bygninger i området og at sikre offentlighedens adgang til dele af vandværkets område.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen sker med ændringer på baggrund af bemærkninger og indsigelser modtaget efter offentlighedsperioden. Støttepunktsfunktioner såsom vandrehjem, shelter og lignende i lokalplanforslagets delområde 2 udgår helt og delområdet fjernes. Anvendelsen fastlægges alene til offentlige formål i form af vandværk. Derudover gives der offentlig adgang til enkelte dele af vandværkets græsarealer i den østlige del dog uden, at der etableres parkeringspladser eller andre tilknyttede faciliteter. Parkering indenfor lokalplanens område er alene til vandværkets drift og ansatte.

Den eksisterende og oprindelige bygning i anlæggets østlige ende er udpeget bevaringsværdig og facaden mod Søndersø og mod Ballerupvej skal bevares. Den nyere del af anlægget mod vest rives ned og erstattes af et nyt blødgøringsanlæg. De to overordnede bygningskroppe adskilles med en lavere, tilbagetrukket mellembygning til blandt andet administrative formål. Det arkitektoniske greb fremhæver den bevaringsværdige bygnings symmetriske opbygning og giver det nye blødgøringsanlæg muligheden for at fremstå som et moderne, industrielt byggeri. Blødgøringsanlægget erstatter den eksisterende bygning i værkets vestlige del.

Grundvandsanlægget er oprindeligt opført med flad tagkonstruktion, men bevares jf. SAVE-registreringen med lavt sadeltag. Overfladeanlægget rives helt ned og genopføres som blødgøringsanlæg og bygningen dimensioneres således, at der gives den nødvendigt plads til tidsvarende teknologi.

Maskinbygningen – den store bygning placeret vinkelret på værkets hovedbygning og Søndersø - forventes udtaget af driften om ca. 5 år og der vil på baggrund af en konkret henvendelse fra Hofor blive taget stilling til eventuel udarbejdelse af nyt plangrundlag for bygningen såfremt anvendelsen i fremtiden ønskes ændret.

Følsomme og risikofyldte dele af vandværket, herunder kildepladser, skyllevandsbassiner, oplag og bygninger mv., må indhegnes med trådhegn i op til 1,8 meters højde. Hegningen skal begrænses mest muligt, bl.a. gennem skalsikring af bygninger og anlæg. Derudover må adgangsvejen til vandværket sikres med kollisionssikker port. Øvrig hegning til regulering af færdslen/trafikken kan ske med hække, stengærder eller trådhegn i op til 1,0 meters højde. Ny hegning langs ejendommens skelgrænse må kun ske med hække, stengærder eller trådhegn i op til 1,0 meters højde.

Planens retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter planloven

Afgørelsen kan påklages vedrørende retlige spørgsmål. Klageberettigede er ansøgeren, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer. Det fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 1 og 2.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal du betale et gebyr på 900 kr.  Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis afgørelsen indbringes for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er modtaget.

Fritagelse

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Furesø Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 131 er offentligt bekendtgjort på Plansystem DK den 29. juni 2017.

 

 

Sidst opdateret 29. juni 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen