Offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 118 med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013

Furesø Byråd har den 28. maj 2014 vedtaget Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 om Farum Erhvervspark endeligt.

Lokalplanen omfatter hele Farum Erhvervspark på nær "Rostigrunden" ved Slangerupvej. Lokalplan 118 fastholder hovedparten af de eksisterende bestemmelser fra den hidtil gældende Lokalplan 106. Med de nye planer udvides anvendelsesmulighederne til også at omfatte butikker for særlig pladskrævende varer: Biler, motorcykler, både, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer samt grus, sten- og betonvarer.

I lokalplanområdets sydøstlige hjørne, der i Kommuneplan 2013 er udlagt som bymidteområde, gives mulighed for større butikker med alle typer udvalgsvare ("boxbutikker").

Lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser om butikkernes beliggenhed, størrelse, parkering, skiltning og udstillingsarealer mv.

Med Kommuneplantillægget suppleres anvendelsesmulighederne for rammeområde 2E1 med muligheden for butikker til særlig pladskrævende varer, og der fastsættes parkeringsnormer for denne butikstype. Den samlede ramme for denne butikker til særlig pladskrævende varer fastsættes til maksimalt 14.000 m² inden for rammeområdet.

Planerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 11. februar til den 8. april 2014.

Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referatet fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Et notat af 16. april 2014 om høringssvarene vedrørende Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 sendes til deltagerne i debatten om planforslaget. Byrådet godkendte notatet som grundlag for den endelige plan.

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside og på kommunens biblioteker.

Planen retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du sende din klage til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse eller via Digital Post. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet og underretter samtidig de involverede om klagen.

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Du kan få nærmere oplysning om gebyrordningen på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Hvis en sag ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort.

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside tirsdag den 17. juni 2014.

 

Sidst opdateret 07. juli 2015

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.