Endelig vedtagelse af Lokalplan 31.6.1 og Tillæg 12 for Kommuneplan 2013 for en ejendom på Ryttergårdsvej

Byrådet i Furesø Kommune har den 31. maj 2017 vedtaget Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 31.6.1 for ejendommen Ryttergårdsvej 116.

Kommuneplantillæggets indhold

Forslag til Tillæg nr. 12 til kommuneplanen tilføjer til den eksisterende ramme 1.F.4, at ejendommen Ryttergårdsvej 116 også kan anvendes til administrationsvirksomhed og liberalt erhverv. Kommuneplanens øvrige rammebestemmelser fastholdes uændret.

Lokalplanforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 31.6.1 supplerer den eksisterende Lokalplan 31.6. Lokalplanforslaget omfatter kun ejendommen Ryttergårdsvej 116 og tilføjer anvendelsen administrationsvirksomhed og liberalt erhverv til anvendelsesbestemmelserne for denne ejendom. Øvrige forhold er fortsat omfattet af den eksisterende Lokalplan 31.6.

Offentlig høring og endelig vedtagelse

Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 31.6.1 var i offentlig høring i perioden fra den 3. januar 2017 til den 28. februar 2017.

Furesø Byråd har vedtaget planerne endeligt uden ændringer.

Retsvirkninger - kommuneplantillægget

Efter planlovens § 12, stk. 2 kan Byrådet i byzoner under visse forudsætninger modsætte sig udstykning og bebyggelse, der er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Efter planlovens § 12, stk. 3 kan Byrådet ligeledes under visse forudsætninger modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Retsvirkninger – lokalplanen

Efter planlovens § 18 må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i den offentliggjorte lokalplan, medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planlovens regler herom.

Klagevejledning efter planloven

Vedtagelsen af planerne kan påklages vedrørende retlige spørgsmål. Klageberettigede er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer. Det fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 1 og 2.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal du betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du/I ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, du/I har modtaget afgørelsen.

 

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF TILLÆG 13 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG LOKALPLAN ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE DEN 13. JULI 2017.

 

Kommuneplantillægget og lokalplanen kan ses via de 2 links herunder.

 

Sidst opdateret 13. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.