Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

Byrådet har den 20. december 2017 vedtaget ovennævnte Lokalplan endeligt.

Lokalplanen muliggør, at der på grunden må opføres en rækkehusbebyggelse bestående af 5 boliger på hver 145 m2 i højst 2 etager med to bilparkeringspladser til hver bolig. Derudover skal der etableres en handicap parkeringsplads.

Der stilles krav i lokalplanen om støjafskærmning med hæk placeret minimum 3 m fra Jonstrupvangvej. Endvidere skal der opsættes støjabsorberende skærm bag hæk på egen grund i skel mod Jonstrup Vænge 4 på matrikel 5ai.

Forslag til Lokalplan 134 var i offentlig høring i perioden fra den 31. marts til 28. maj 2017 og efterfølgende i fornyet høring hos grundejer fra d. 26. oktober til d. 2. november 2017. Furesø Kommune modtog 3 høringssvar og 3 supplerende høringssvar, der indgik i Byrådets endelige behandling af lokalplanen.

I høringsnotat af 10. september 2017 og supplerende høringsnotat af 23. november 2017 redegør forvaltningen for høringssvarene og angiver på grundlag heraf en række ændringer i forhold til lokalplanforslaget. Ved Byrådets vedtagelse af lokalplanen blev notaternes anbefalinger fulgt. Det blev herudover besluttet, at bebyggelsen reduceres fra 6 til 5 boliger.

Den endelige lokalplan kan ses via nedenstående link. Lokalplanen kan også ses på kommunens biblioteker. Man kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Her kan man også se høringssvarene og høringsnotaterne.

Retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planloven.

Klagevejledning efter planloven

Vedtagelsen af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klageberettiget er bl.a. erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald m.fl. Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

 

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 134 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE DEN 16. JANUAR 2018.

 

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk/hoering og på kommunens biblioteker.

Relevante filer

 
Sidst opdateret 16. januar 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.