Offentliggørelse af Lokalplan 129

Byrådet i Furesø Kommune har den 1. februar 2017 vedtaget at offentliggøre Lokalplan 129 for boligbebyggelse Hovedvagten på Farum Kaserne endeligt.

Lokalplanen
Lokalplan 129 giver mulighed for etablering af op til 600 m2 beboelse i forlængelse af den nordlige bebyggelse på General- og Løjtnantvænget. De bygningsregulerende bestemmelser i Lokalplan 129 fastlægger en bygningsstruktur, der arkitektonisk og rumligt knytter Hovedvagten sammen med bebyggelsen umiddelbart mod nord på General- og Løjtnantvænget.

I lokalplanforslaget er vejadgangen ændret fra Ingeniørvænget til Regimentsvej. Ændringen sker på baggrund af bemærkninger fra grundejerforeningen på Ingeniørvænget.
Der er udarbejdet et forslag til udstykningsplan med fem boliger, hver med et grundareal på omtrent 300 m² og vejadgang fra Regimentsvej. Som vejadgang fra Regimentsvej benyttes og udvides den eksisterende overkørsel til Hovedvagten ved ejendommens sydlige skelgrænse, hvor 8 parkeringspladser og to parkeringspladser til Furesø Vandforsyning er placeret. Adgangen til de enkelte boliger sker via en fire meter bred sti fra parkeringsområdet. Stien har ved det tværgående stykke fodgænger- og cyklistadgang til Regimentsvej foruden at fungere som redningsvej for beredskabet.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet med, som ovenfor anført, ændring af overkørsel fra Ingeniørvænget til Regimentsvej samt mindre rettelser som konsekvens heraf, herunder byggelinje til forsyningsledning samt, at der maksimalt kan opføres 10 m² skur/udhus, da det oprindeligt foreslåede areal til kombineret carport- og skurbebyggelse i tilknytning til den enkelte bolig bortfalder, da parkering i den reviderede plan udlægges som fælles parkeringsareal på ejendommens sydlige areal i stedet for ved den enkelte bolig.


Planen retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter planloven
Afgørelsen kan påklages vedrørende retlige spørgsmål. Klageberettigede er ansøgeren, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer. Det fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 1 og 2.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal du betale et gebyr på 900 kr.  Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis afgørelsen indbringes for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er modtaget.

Fritagelse
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Furesø Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, der afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Byrådets ENDELIGE vedtagelse af Lokalplan 129 er offentligt bekendtgjort på Plansystem DK den 16. marts 2017.

Sidst opdateret 16. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.