Vedtaget Lokalplan 127 - Nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne

Byrådet i Furesø Kommune har den 28. september 2016 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Farum Nordby inden for området af den tidligere Farum Kaserne. Lokalplanområdet har et areal på godt 1½ ha og består af to ubebyggede, kommunalt ejede ejendomme på Regimentsvej. Planen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af institutioner til undervisningsformål, kulturelle formål, sociale formål og pasningsformål. Herudover må der indrettes møderum til brug for foreninger i området. Planen regulerer, hvordan området skal disponeres med hensyn til vejadgang, intern færdsel og parkering, bebyggelse samt øvrige funktioners omfang og placering. Der må opføres højst 2.400 m2 etageareal til ny institutionsbebyggelse. Lokalplanen erstatter Lokalplan 70, 70A og 70.6 for så vidt angår det område, som er omfattet af planen.

Planen var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 15. marts og frem til den 10. maj 2016. En række justeringer af planforslaget har efterfølgende været i supplerende høring hos de nærmeste naboer og grundejerforeninger i perioden fra den 12. juli til den 17. august 2016.

Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" her på hjemmesiden. Nederst på siden er der et link til selve lokalplanen.

Planens retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du klage til Natur- og Miljø-klagenævnet. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 127 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 11. OKTOBER 2016.

Sidst opdateret 26. oktober 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.