Endelig vedtagelse af Lokalplan 125 - Ny boligbebyggelse til seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum


Byrådet i Furesø Kommune har den 2. marts 2016 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Farum Nordby lidt syd for Trevangsvej og er sidste etape i den planlagte udvikling af den tidligere hjortefarm til nyt boligområde. Planområdet henligger i dag ubebygget bortset fra gården Korsbjerghave med tilhørende bygninger. Lokalplanen fastlægger hvor og hvordan, der efter nedrivning af gårdens bygninger, må opføres en ny boligbebyggelse med tilhørende fælleshus i området. Lokalplanen erstatter Lokalplan 32.2 for så vidt angår det område, som er omfattet af planen.

Planen var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 13. oktober og frem til den 8. december 2015.

Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Notat af den 19. januar 2016 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget. Byrådet godkendte notatet som grundlag for den endelige plan.

Lokalplanen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk og på kommunens biblioteker.

Planens retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du klage til Natur- og Miljø-klagenævnet. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.


BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 125 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 15. MARTS 2016.

 

Sidst opdateret 29. marts 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.