Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 122 for en del af Laanshøj

Byrådet i Furesø Kommune har den 29. marts 2017 vedtaget Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 122 for ny boligbebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj.

Kommuneplantillæggets indhold
Med Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 bliver grænsen på den økologiske forbindelse i Laanshøj justeret i den østlige del af Laanshøj. Desuden ændrer kommuneplantillægget på rammebestemmelserne for ”Rammeområde 16B1 - Nyt boligområde ved Nordlejren”, således at Officersbarakken i området ikke længere er en del af særbestemmelsen vedrørende særlige bevaringsværdier.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 122 fastsætter rammerne for en sydlig og sydøstlig udbygning af boligområdet Laanshøj. Med lokalplanen gives mulighed for opførelsen af fem nye boligenklaver med deres egen identitet og karakter udformet under hensyn til Nordlejrens bevaringsværdige kulturmiljø. Desuden muliggør lokalplanen, at det eksisterende Gymnastikhus i området bliver omdannet til boliger under hensyn til bygningens oprindelige arkitektur. Store arealer i lokalplanområdets nordøstlige, østlige og sydlige dele skal friholdes for bebyggelse og fungere som rekreative naturområder under hensyn til områdets bevaringsværdige naturtyper og spredningsmulighederne for særligt markfirben på den sydvendte skråning mellem boligområdet og flyvestationens åbne arealer.

Udbygningsaftale
Planloven åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af en ejendom.

Der er indgået en udbygningsaftale i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 122 for en række anlæg i og omkring Laanshøj. Nærmere oplysninger herom fremgår af lokalplanen.

Miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer mv.
Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan 122 blev ledsaget af en miljøvurdering, der er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse om, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan der er taget hensyn til udtalelserne fra høringerne.

Offentlig høring og endelig vedtagelse
Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og lokalplanforslag 122 med den tilhørende miljøvurdering var i offentlig høring i perioden fra den 5. december 2016 til den 6. februar 2017.

Byrådet har vedtaget planerne endeligt med mindre ændringer og justeringer på mødet den 29. marts 2017. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk. De vedhæftede notater om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget, og grundejerne i lokalplanområdet orienteres om den endelige vedtagelse. Byrådet vedtog planerne endeligt med de foreslåede ændringer.

Retsvirkninger
Efter planloven kan Byrådet i byzoner under visse forudsætninger modsætte sig udstykning og bebyggelse, der er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Efter planloven kan Byrådet ligeledes under visse forudsætninger modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planloven.

Klagevejledning efter planloven
Vedtagelsen af planerne kan påklages vedrørende retlige spørgsmål. Klageberettigede er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer. Det fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 1 og 2.

Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal du betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du/I ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, du/I har modtaget afgørelsen.

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF TILLÆG 13 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG LOKALPLAN 122 MED DEN TILHØRENDE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE DEN 10. APRIL 2017.

Kommuneplantillægget, lokalplanen og den sammenfattende miljøredegørelse kan ses via de 3 link herunder og på kommunens biblioteker.

Sidst opdateret 10. april 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.