Lokalplan 121-1 - Fire nye boligbebyggelser i Sydlejren

Byrådet har den 20. december 2017 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt.

Lokalplanen omfatter fire nye boligenklaver med i alt ca. 150 boliger i Sydlejrens østlige del. Lokalplan 121 fra 2016 omfatter hele Sydlejren, men giver ikke mulighed for at igangsætte byggeri i de østlige boligenklaver. Lokalplan 121-1 supplerer Lokalplan 121.

Et forslag til lokalplanen var i offentlig høring i perioden 15. september til 12. november 2017. Furesø Kommune modtog 9 høringssvar, der indgik i Byrådets endelige behandling af lokalplanen.

Den endelige lokalplan kan ses via nedenstående link. Lokalplanen kan også ses på kommunens biblioteker. Man kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Her kan man også se høringssvarene og høringsnotat af 29. november 2017.

I høringsnotat af 29. november 2017 redegør forvaltningen for høringssvarene og angiver på grundlag heraf en række ændringer i forhold til lokalplanforslaget. Ved Byrådets vedtagelse af lokalplanen blev notatets anbefalinger fulgt. Det blev herudover besluttet, at bebyggelsen Officershusene reduceres med 3 boliger og 390 m².

Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning efter planloven
Vedtagelsen af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald m.fl. Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor man logger på med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.


BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 121-1 ER OF-FENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE ONSDAG DEN 3. JANUAR 2018.


 

 

 

 

Sidst opdateret 05. februar 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.