Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 for Sydlejren på Flyvestationen

Byrådet i Furesø Kommune har den 30. november 2016 vedtaget Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Planerne omhandler Sydlejren på Flyvestationen ved Jonstrup i det sydvestlige hjørne af kommunen.

Lokalplanens indhold
Lokalplan 121 overfører hele Sydlejren til byzone og fastlægger områdets overordnede disponering som et nyt grønt byområde med boliger, erhverv og andre byfunktioner samt rekreative arealer. Lokalplanen indeholder bestemmelser for bevaring og anvendelse af en række bevaringsværdige bygninger og muliggør opførelse af 270 nye tæt-lave og etageboliger i områdets vestlige del.

Lokalplanen udlægger flere nye veje i lokalplanområdet og angiver vejtilslutninger i øst mod Jonstrup og i vest mod Ballerup. (Ballerup Kommune har i november 2016 vedtaget en lokalplan om denne del af Sydlejren).

Kommuneplantillæggets indhold
Med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 bliver grænserne mellem rammeområderne til boliger og erhverv justeret. Endvidere udvider kommuneplantillægget anvendelsesbestemmelserne for erhvervsområdet.

Offentlig høring og endelig vedtagelse
Lokalplan 121 med tilhørende Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 7. juni til den 22. august 2016.

Lokalplan og kommuneplantillægget blev vedtaget med en række mindre ændringer og justeringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Notat af 28. oktober 2016 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget. Byrådet godkendte de i notatet nævnte rettelser til planerne.

Miljøvurdering i forhold til lov om miljøvurdering af planer mv.
Forslag til Lokalplan 121 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 blev ledsaget af en miljørapport, der var udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Rapporten belyste de miljømæssige konsekvenser af udbygning af Sydlejren og åbning af Perimetervej som adgangsvej.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er udarbejdet en sammenfattende redegørelse om, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan der er taget hensyn til udtalelserne fra høringerne.

Lokalplan, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk og på kommunens biblioteker.

Lokalplanens retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planen. Det vil sige vedrørende dens lovlighed, herunder om den er lovligt tilvejebragt. Vil man klage over Byrådets beslutning, skal man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort. Man klager via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr. 500. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 121 OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 2013 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE DEN 23. DEC. 2016.

Sidst opdateret 22. december 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.