Endelig vedtagelse af Lokalplan 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013

Byrådet i Furesø Kommune har den 2. marts 2016 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.

Lokalplanområdet omfatter stort set hele Hareskovby. Planen indeholder bestemmelser, der sikrer fastholdelse og understøttelse af Hareskovbys særpræg, med en bebyggelsesstruktur og karakter af åbent, grønt villakvarter, med relativt store grunde langs grønne veje. Bestemmelserne sikrer, at der ikke sker en planlægningsmæssig uønsket udstykning og fortætning, samt at der kun etableres én bolig pr. ejendom. Yderligere er der bevaringsbestemmelser for de bygninger, der har fået en bevaringsværdi på mellem 1 og 3 i SAVE-registreringen, for udvalgte træer, samt for alle søerne.

Lokalplanen erstatter følgende lokalplaner: Lokalplan 6 for villaområderne i Hareskovby, Lokalplan 7 for et område ved Ravnehusvej, Lokalplan 7a for et område nord for Ravnehusvej, Byplanvedtægt 12 for Hareskovby Idrætsanlæg, Lokalplan 17 for centerområdet i Hareskovby, Lokalplan 49 for Hareskov skole og bibliotek mv., Lokalplan 50 for en samlet boligbebyggelse på Gammel Hareskovvej i Hareskovby og Lokalplan 66a for området omkring Åvej, Rolighedsvej og Ny Hjortespringvej i Hareskovby.

Planenerne var i offentlig høring som planforslag i perioden fra den 13. oktober og frem til den 8. december 2015.

Lokalplanen og kommuneplantillægget blev vedtaget med mindre ændringer. Du kan læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet via portalen "Politiker Web" på www.furesoe.dk . Notat af den 3. februar 2016 om høringssvarene sendes til deltagerne i debatten om planforslaget. Byrådet godkendte notatet som grundlag for den endelige plan.

Lokalplanen kan ses under 'relevante filer' på denne side og på kommunens biblioteker.

Retsvirkninger

Lokalplanens

Efter planlovens § 18 må de ejendomme, som lokalplanen omfatter, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der er i strid med planen. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplantillæggets

Efter Planlovens § 12, stk. 2 og 3 kan Byrådet i visse tilfælde nedlægge forbud mod visse forhold, hvis disse er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser eller rammer.

Klagevejledning

Efter planlovens § 58 - 60 kan der klages over retlige forhold vedrørende planerne. Det vil sige vedrørende deres lovlighed, herunder om de er lovligt tilvejebragt. Vil du klage over Byrådets beslutning, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, planen er offentligt bekendtgjort. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden

videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis en sag ønskes indbragt for domstol, skal den være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

BYRÅDETS ENDELIGE VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 116 OG TILLÆG 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013 ER OFFENTLIGT BEKENDTGJORT PÅ FURESØ KOMMUNES HJEMMESIDE TIRSDAG DEN 15. MARTS 2016.

 Sidst opdateret 06. september 2016

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.